5. Iteratory

5.1. Czym jest iterator?

 • __iter__()
 • __next__()
 • raise StopIteration

5.2. Iterowanie po obiektach

5.2.1. Iterowanie po stringu

for znak in 'python':
  print(znak)

5.2.2. Iterowanie po list(), dict(), set(), tuple()

for liczba in [1, 2, 3, 4]:
  print(liczba)
for key, value in [(0, 0), (1, 1), (1, 2)]:
  print('%s -> %s' % (key, value))
slownik = {'x': 1, 'y': 2}

for key in slownik:
  print(slownik.get(key))

for key, value in slownik.items():
  print(key, value)

5.3. Własny iterator

class ListaFigurGeometrycznych:
  lista = []
  aktualny_elemtent = 0

  def __iter__(self):
    return self

  def push(self, figura):
    self.lista.append(figura)

  def __next__(self):
    try:
      element = self.lista[self.aktualny_elemtent]
      self.aktualny_elemtent += 1
      return element
    except IndexError:
      raise StopIteration


figury = ListaFigurGeometrycznych()

figury.push('kwadrat')
figury.push('prostokat')
figury.push('trojkat')


for figura in figury:
  print(figura)

5.4. itertools

5.5. Przykład

def parzyste_f4():
  for x in range(0, 30):
    if x % 2 == 0:
      yield float(x)


print(parzyste_f4())
a = parzyste_f4()

print('next1', a.__next__())
print('next2', a.__next__())
print('next3', a.__next__())
print('next4', a.__next__())


for liczba in parzyste_f4():
  print(liczba)

5.6. Zadania kontrolne

5.6.1. Range

 1. Zaimplementuj własne rozwiązanie range() wykorzystując iterator.
 2. Początek, koniec, krok (step)

5.6.2. Książka adresowa

 1. spraw aby można było iterować w książce adresowej z poprzednich zadań po adresach użytkownika.