3. Programowanie sieciowe

3.1. Socket

3.1.1. Protokoły

 • IPv4 - socket.AF_INET
 • IPv6 - socket.AF_INET6
 • UDP - socket.SOCK_DGRAM
 • TCP - socket.SOCK_STREAM

3.1.2. Otwieranie połączeń

Code Listing 3.14. Komunikacja za pomocą socketów
import socketserver

class UDPHandler(socketserver.BaseRequestHandler):
  def handle(self):
    log.info('Received ping from %s:%s' % self.client_address)


if __name__ == '__main__':
  addr = ('localhost', 1234)

  logging.info('Listening for pings on %s...', addr)
  listener = socketserver.UDPServer(addr, UDPHandler)

  listener.serve_forever()

3.1.3. Nasłuchiwanie

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) as sock:
  sock.sendto(bytes('%s:%s\n', 'utf-8'), addr)

3.1.4. Przekazywanie informacji

3.2. Biblioteki sieciowe

3.2.1. smtp

3.3. Automatyzacja pracy

3.4. Zadania kontrolne

3.4.1. Mini Botnet

 1. Do pliku botnet-commands.xml skopiuj zawartość Code Listing 3.15..

 2. Stwórz mini botnet o architekturz podanej Fig. 3.1.. Mini botnet składa się z trzech części:

  • Heartbeat Server - server przyjmujący informacje o ofiarach (czy wciąż żyją),
  • Victim - ofiara,
  • Attacket - atakujący.
../_images/botnet.png

Fig. 3.1. Architektura botnet

Podpowiedź:
 • Do weryfikacji czy port jest otwarty możesz użyć telnet albo netcat

3.4.1.1. Heartbeat

 1. Skrypt serwera heartbeat nazwij botnet-heartbeat-server.py

 2. Server ma przyjmować komunikaty UDP na porcie 1337

 3. Datę UTC przyjścia pakietu, IP i port backdoora zapisuje do bazy danych sqlite3 jako pola:

  • datetime DATETIME,
  • ip TEXT,
  • port INTEGER
Podpowiedź:
 • socketserver.UDPServer
 • sqlite3

3.4.1.2. Victim

 1. Skrypt ofiary nazwij botnet-victim.py
 2. Po zainfekowaniu otwiera randomowy port TCP (backdoor) z przedziału 1025-65535 na którym nasłuchuje komunikatów. Dlaczego taki zakres portów?
 3. Co 5 sekund wysyła informację ze swoim numerem portu backdoor oraz swoim adresem IP do serwera Heartbeat
 4. Po otrzymaniu komunikatu XML na port backdoora wykonuje operację w nim zawarte
 5. Ofiara ma przesyłać dane atakującemu w formacie JSON w formacie zawierającym datę, ip, port, stdout, stderror
 6. Stwórz dekorator is_valid_xml, który sprawdzi czy XML się waliduje (czy ma poprawną strukturę) i tylko wtedy wykona polecenia
 7. Stwórz dekorator log_incoming_requests, który zapisze do pliku botnet.log logi w formacie Request from IP:PORT to execute COMMAND ARGUMENTS dla każdego polecenia wykonywanego na systemie ofiary
Podpowiedź:
 • random
 • logging
 • socket
 • socketserver.TCPServer
 • subprocess.run()
 • json.dumps(), json.loads()
 • xml.etree.ElementTree

3.4.1.3. Attacker

 1. Skopiuj zawartość Code Listing 3.15. do pliku botnet-commands.xml

 2. Skrypt atakującego nazwij botnet-attacker.py

 3. Skrypt można wywoływać z parametrami linii poleceń:

  • --xml FILENAME, domyślnie botnet-commands.xml, opcjonalny (jeżeli podano inne parametry),
  • --exec COMMAND - opcjonalny,
  • --cat FILENAME - opcjonalny,
  • --ls PATH - opcjonalny,
  • --eval CODE - opcjonalny.
 4. Skrypt ma do wszystkich botów (ofiar), które pingnęły serwer heartbeat w ciągu godziny wysyłać (IP ofiary, port backdoor) polecenia do wykonania.

 5. Polecenia są:

  • w pliku XML podanym jako parametr (jeżeli podano flagę --xml),
  • podane jako parametr do --exec,
  • wyświetlanie zawartości pliku podanego jako parametr --cat,
  • listowanie zawartości katalogu podanego jako parametr --ls,
  • wykonywanie kodu Python i zwracanie wyników, jeżeli podano --eval.
 6. Polecenia do wykonania bez względu na flagę muszą być przesłane za pomocą komunikatów XML.

 7. Datę, komunikat XML, oraz listę hostów do których poszło zapytanie zapisuj w bazie sqlite3 w charakterze logów

 8. Wyniki, które przyjdą od ofiar zapisuj w bazie danych sqlite3 wraz z datą otrzymania, adresem IP ofiary, portem (backdoor), stdout i stderr

Założenia:
 1. Do obsługi parametrów z linii poleceń wykorzystaj argparse
 2. Przetwarzanie requestów jest nieblokujące, tzn. otwieraj wątek dla każdego zapytania
 3. Wykorzystaj os.path.join (łączenie ścieżki) oraz os.walk (wyświetlanie zawartości).
Code Listing 3.15. Komunikat XML z listą poleceń do wykonania na komputerze ofiary
  <execute>
    <command timeout="2">/bin/ls -la /home</command>
    <command>/bin/ls -l /home/ /tmp/</command>
    <command timeout="1">/bin/sleep 2</command>
    <command timeout="2">/bin/echo 'juz wstalem'</command>
  </execute>
Podpowiedź:
 • argparse
 • socket
 • json.dumps(), json.loads()
Zadanie z gwiazdką:
 

Za pomocą Django stwórz panel administracyjny dla botnetu:

 • Wyszukiwanie aktywnych hostów
 • command