3. Programowanie sieciowe

3.1. Socket

3.1.1. Otwieranie połączeń

3.1.2. Protokoły

3.1.3. Nasłuchiwanie

3.1.4. Przekazywanie informacji

3.2. Biblioteki sieciowe

3.2.1. smtp

3.3. Automatyzacja pracy

3.4. Zadania kontrolne

3.4.1. Mini Botnet

Stwórz mini botnet o architekturz podanej poniżej. Mini botnet składa się z trzech części:

 • attacker-ping-server.py - Serwera przyjmującego pingi (komunikacja UDP, port 1337) i zapisującego informacje do bazy danych

 • victim.py - Klienta który ma dwie role:

  • Po zainfekowaniu otwiera randomowy port TCP (backdoor) i co 5 sekund wysyła informację z numerem portu oraz adresem IP do ping serwera ha hoście atakującego
  • Po otrzymaniu komunikatu na port backdoor wykonuje operację
 • attacker-execute-client.py - plik sterujący, który wysyła polecenia do victima na podstawie adresów IP i portów maszyn, które w ciągu ostatniej minut pingnęły ping serwer.

 • Czy port jest otwarty Zweryfikuj za pomocą telnet albo netcat
 • Do obsługi parametrów z linii poleceń wykorzystaj argparse
 • port na którym nasłuchuje maszyna ofiary powinien być losowo wybierany (od 1025-65535 [dlaczego taki zakres?]) i przesyłany w komunikacie ping.
 • przychodzące pingi, ich data, host i port źródłowy zapisać w bazie sqlite3 na hoście attackera
 • przetwarzanie requestów jest nieblokujące, tzn. otwieraj wątek dla każdego zapytania
 • wykonaj polecenie za pomocą eval w systemie operacyjnym i zwróć klientowi odpowiedź
 • dodaj funkcję aby wyświetlał dowolny plik, którego nazwa przyjdzie od atakującego
 • dodaj funkcję aby listował dowolny katalog - wykorzystaj os.walk oraz os.path.join do łączenia nazw katalogów
 • dodaj opcję aby victim przyjmował zapytania w formacie XML, pole command oraz arguments powinny być osobno
 • zmodyfikuj program aby zwracał atakującemu wyniki wykonanych poleceń na komputerze ofiary w formacie JSON
 • nazwy poleceń, datę ich uruchomienia i ich wyniki zapisuj lokalnie do bazy sqlite3 na komputerze ofiary (w charakterze logów)
 • stwórz dekorator localhost_only, który będzie sprawdzał IP źródłowe połączenia i jeżeli nie pochodzi z 127.0.0.1 odmówi wykonania polecenia
 • stwórz dekorator log_request, który weźmie parametry zapytania (IP, polecenie, argumenty) i zapisze je do pliku /tmp/botnet.log w formacie Request from IP:PORT to execute COMMAND ARGUMENTS
../_images/botnet.png

Fig. 3.1. Architektura programów botnet

Pliki nazwij:
 • victim.py - ofiara
 • attacker-ping-server.py - serwer przyjmujący
 • attacker-execute-client.py
Uwaga:
 • nigdy nie rób tego na produkcji bez tzw. sanityzacji parametrów, np. lista zaufanych hostów, możliwe polecenia!
Podpowiedź:
 • użyj os.path.join do łączenia sciezki i nazwy pliku
 • random
 • argparse
 • logging
 • socket
 • socketserver.UDPServer, socketserver.TCPServer
 • subprocess.run()
 • json.dumps(), json.loads()
 • xml.etree.ElementTree
 • sqlite3
Zadanie z gwiazdką:
 

Za pomocą Django stwórz panel administracyjny dla botnetu:

 • Wyszukiwanie aktywnych hostów
 • command
Polecenia do wykonania:
 
<execute>
  <command timeout="2">/bin/ls -la /home</command>
  <command>/bin/ls -l /home/ /tmp/</command>
  <command timeout="1">/bin/sleep 2</command>
  <command timeout="2">/bin/echo 'juz wstalem'</command>
</execute>