10. Kolejki, wątki i procesy

10.1. Kolejki - Queue

10.1.1. FIFO

10.1.2. LIFO (stack)

10.1.3. Network Queue

 • Synchronizacja
 • Routing

10.1.4. Priority Queue

 • Priorytetyzacja
 • Wywłaszczenie

10.2. Wątki a procesy

 • Czym się różnią wątki od procesów?
 • Ile wątków może być w ramach procesów?
 • Jak komunikować się między wątkami?
 • Jak komunikować się między procesami?
 • Ile może być wątków na procesorze czterordzeniowym (z i bez Hyper Threading)?
 • Ile może być procesów na procesorze czterordzeniowym (z i bez Hyper Threading)?

10.3. Wątki

10.3.1. Tworzenie wątków

from threading import Timer


def hello():
  print('Timer Thread')

t = Timer(5.0, hello)
t.start()

print('Main Thread')

10.3.2. Synchronizacja wątków

import queue
import threading
import time


class MyThread(threading.Thread):

  def __init__(self, thread_name, work_queue):
    self.thread_name = thread_name
    self.work_queue = work_queue
    super().__init__()

  def run(self):
    print(f'Starting {self.thread_name}')

    while not exit_flag:
      lock.acquire()

      if not work_queue.empty():
        data = work_queue.get()
        lock.release()

        # Release Queue before processing
        print(f'{self.thread_name} processing {data}')
      else:
        lock.release()

      time.sleep(2)

    print(f'Exiting {self.thread_name}')


exit_flag = 0
lock = threading.Lock()
work_queue = queue.Queue()
running_threads = []


# Create new threads
for name in ['Thread-1', 'Thread-2', 'Thread-3']:
  thread = MyThread(name, work_queue)
  thread.start()
  running_threads.append(thread)


# Fill the queue
lock.acquire()
for word in ['One', 'Two', 'Three', 'Four', 'Five']:
  work_queue.put(word)
lock.release()


# Wait for queue to empty
while not work_queue.empty():
  pass


# Notify threads it's time to exit
exit_flag = 1


# Wait for all threads to complete
for thread in running_threads:
  thread.join()

print(f'Exiting Main Thread')

10.3.3. Zamykanie wątków

10.3.4. Workery

import queue
import logging
import threading


work_queue = queue.Queue()


class Worker(threading.Thread):
  daemon = True

  def run(self):
    while True:
      # Remove and return an item from the queue.
      job = work_queue.get()

      # Execute work
      logging.warning('Will do the work: %s' % job)

      # Indicate that a formerly enqueued task is complete.
      work_queue.task_done()


def spawn_worker(how_many):
   for i in range(how_many):
    Worker().start()


if __name__ == '__main__':
  spawn_worker(3)

  # Zapełnij kolejkę
  for todo in ['ping', 'ls -la', 'echo "hello world"', 'cat /etc/passwd']:
    work_queue.put(todo)

  # wait to complete all tasks
  work_queue.join()

10.4. Procesy

10.4.1. Tworzenie procesów

10.4.2. Synchronizacja procesów

10.4.3. IPC - komunikacja międzyprocesowa

figury.py:
class Prostokat:

  def __init__(self, a, b):
    self.a = float(a)
    self.b = float(b)

  def pole(self):
    return self.a * self.b

  def obwod(self):
    return (self.a + self.b) * 2

  def __str__(self):
    return 'Prostokat(a=%s, b=%s)' % (self.a, self.b)
processes-client.py:
 
from multiprocessing.connection import Client
import logging
import pickle
from .figury import Prostokat


rectangle = Prostokat(a=5, b=10)
rect = pickle.dumps(rectangle)

address = ('localhost', 6000)
conn = Client(address, authkey=b'secret password')

logging.warning('Sending objects')
conn.send([rect, 'a', 2.5, None, int, sum])

logging.warning('Sending close')
conn.send('close')

conn.close()
processes-listener.py:
 
from multiprocessing.connection import Listener
import logging
import pickle
from .figury import Prostokat


address = ('localhost', 6000)   # family is deduced to be 'AF_INET'

logging.warning('Listening on %s:%s' % address)
listener = Listener(address, authkey=b'secret password')
conn = listener.accept()

logging.warning('connection accepted from %s %s' % listener.last_accepted)


while True:
  msg = conn.recv()
  logging.warning('Received: %s' % msg)

  if msg == 'close':
    conn.close()
    break
  else:
    # do something with msg
    prostokat = pickle.loads(msg[0])
    logging.warning('Prostokat %s' % prostokat)
    print('Pole: %s' % prostokat.pole())


listener.close()

10.4.4. Zamykanie procesów

10.5. Zadania kontrolne

10.5.1. Wielowątkowość

 • Stwórz kolejkę queue do której dodasz różne polecenia systemowe do wykonania, np. ['/bin/ls /etc/', '/bin/echo "test"', '/bin/sleep 2'].
 • Następnie przygotuj trzy wątki workerów, które będą wykonywały polecenia z kolejki.
 • Wątki powinny być uruchamiane jako subprocess w systemie operacyjnym z timeoutem równym PROCESSING_TIMEOUT = 2.0 sekundy
 • Ilość poleceń może się zwiększać w miarę wykonywania zadania.
 • Wątki powinny być uśpione za pomocą Timer przez 5.0 sekund, a następnie ruszyć do roboty.
 • Wątki mają być uruchomione w tle (ang. daemon)
 • Użyj logowania za pomocą biblioteki logging tak aby przy wyświetlaniu wyników widoczny był identyfikator procesu i wątku
 • Napisz testy do workerów i kolejki
Podpowiedź:
import subprocess
import shlex

cmd = 'ls -la'

with subprocess.Popen(shlex.split(cmd), stdout=PIPE) as proc:
  log.write(proc.stdout.read())