1.2. Entry Test

1.2.1. Entry Test List of Dict

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Separate header and data

 3. Print List[dict]:

  • key - name from the header

  • value - measurement or species

 4. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Odseparuj nagłówek od danych

 3. Wypisz List[dict]:

  • klucz: nazwa z nagłówka

  • wartość: wyniki pomiarów lub gatunek

 4. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
  (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
  (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
]
Output
result: List[dict]
# [{'Sepal length': 5.8, 'Sepal width': 2.7, 'Petal length': 5.1, 'Petal width': 1.9, 'Species': 'virginica'},
# {'Sepal length': 5.1, 'Sepal width': 3.5, 'Petal length': 1.4, 'Petal width': 0.2, 'Species': 'setosa'},
# {'Sepal length': 5.7, 'Sepal width': 2.8, 'Petal length': 4.1, 'Petal width': 1.3, 'Species': 'versicolor'},
# ...]
The whys and wherefores
 • Working with nested data structures

 • Iterating over dict and lists

1.2.2. Entry Test Endswith

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Separate header from data

 3. Iterating over data unpack row to *features and label

 4. Print species names ending with "ca" or "osa"

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Odseparuj nagłówek od danych

 3. Iterując po danych rozpakuj wiersz do *features oraz label

 4. Wypisz nazwy gatunków kończące się na "ca" lub "osa"

Input
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, {'virginica'}),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, {'setosa'}),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, {'versicolor'}),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, {'virginica'}),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, {'versicolor'}),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, {'setosa'}),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, {'versicolor'}),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, {'virginica'}),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, {'setosa'}),
]
The whys and wherefores
 • Accessing set items

 • Iterating over nested structure

 • Unpacking in for loop

Hint
 • str.endswith()

 • set.pop()

 • isinstance or type

1.2.3. Entry Test File

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Using file.write() save input data from listing below to file hosts-advanced.txt

 3. Read file and for each line:

  • Skip line if it's empty, is whitespace or starts with comment #

  • Remove leading and trailing whitespaces

  • Split line by whitespace

  • Separate IP address and hosts names

  • Use one line if to check whether dot . is in the IP address

  • If is present then protocol is IPv4 otherwise IPv6

  • Append IP address and hosts names to result

 4. Merge hostnames for the same IP

 5. result must be list of dicts (List[dict])

 6. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Używając file.write() zapisz dane wejściowe z listingu poniżej do pliku hosts-advanced.txt

 3. Przeczytaj plik i dla każdej lini:

  • Pomiń linię jeżeli jest pusta, jest białym znakiem lub zaczyna się od komentarza #

  • Usuń białe znaki na początku i końcu linii

  • Podziel linię po białych znakach

  • Odseparuj adres IP i nazwy hostów

  • Wykorzystaj jednolinikowego if do sprawdzenia czy jest kropka . w adresie IP

  • Jeżeli jest obecna to protokół jest IPv4, w przeciwnym przypadku IPv6

  • Dodaj adres IP i nazwy hostów do result

 4. Scal nazwy hostów dla tego samego IP

 5. result ma być listą dictów (List[dict])

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
DATA = """
##
# ``/etc/hosts`` structure:
#  - IPv4 or IPv6
#  - Hostnames
 ##

127.0.0.1    localhost
127.0.0.1    astromatt
10.13.37.1   nasa.gov esa.int roscosmos.ru
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost
"""
Output
result: List[dict]
# [{'ip': '127.0.0.1', 'protocol': 'ipv4', 'hostnames': {'localhost', 'astromatt'}},
# {'ip': '10.13.37.1', 'protocol': 'ipv4', 'hostnames': {'nasa.gov', 'esa.int', 'roscosmos.ru'}},
# {'ip': '255.255.255.255', 'protocol': 'ipv4', 'hostnames': {'broadcasthost'}},
# {'ip': '::1', 'protocol': 'ipv6', 'hostnames': {'localhost'}}]
The whys and wherefores
 • czytanie i parsowanie pliku

 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)

 • filtrowanie elementów

 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych

 • parsowanie stringów

 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym