3.2. Function Decorator with Functions

3.2.1. Syntax

 • mydecorator is a decorator name

 • my_function is a function name

 • args arbitrary number of positional arguments

 • kwargs arbitrary number of keyword arguments

Syntax:
@mydecorator
def my_function(*args, **kwargs):
  pass
Is equivalent to:
my_function = mydecorator(my_function)

3.2.2. Definition

 • func is a pointer to function which is being decorated

 • By calling func(*args, **kwargs) you actually run original (wrapped) function with it's original arguments

 • Decorator must return pointer to wrapper

 • wrapper is a closure function

 • wrapper name is a convention, but you can name it anyhow

 • wrapper gets arguments passed to function

def mydecorator(func):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    return func(*args, **kwargs)
  return wrapper
@mydecorator
def echo(x):
  print(x)


echo('hello')
# hello

3.2.3. Examples

Listing 3.101. File exists
import os


def if_file_exists(func):
  def wrapper(filename):
    if os.path.exists(filename):
      return func(filename)
    else:
      print(f'File "{filename}" does not exists')
  return wrapper


@if_file_exists
def print_file(filename):
  with open(filename) as file:
    content = file.read()
    print(content)


if __name__ == '__main__':
  print_file('/etc/passwd')
  print_file('/tmp/passwd')
Listing 3.102. Debug
from datetime import datetime
import logging

logging.basicConfig(
  level='DEBUG',
  datefmt='"%Y-%m-%d", "%H:%M:%S"',
  format='{asctime}, "{levelname}", "{message}"',
  style='{'
)


def timeit(func):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    time_start = datetime.now()
    result = func(*args, **kwargs)
    time_end = datetime.now()
    time = time_end - time_start
    logging.debug(f'Time: {time}')
    return result

  return wrapper


def debug(func):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    function = func.__name__
    logging.debug(f'Calling: {function=}, {args=}, {kwargs=}')
    result = func(*args, **kwargs)
    logging.debug(f'Result: {result}')
    return result

  return wrapper


@timeit
@debug
def add_numbers(a, b):
  return a + b


add_numbers(1, 2)
# [DEBUG] Calling: function='add_numbers', args=(1, 2), kwargs={}
# [DEBUG] Result: 3
# [DEBUG] Time: 0:00:00.000105

add_numbers(1, b=2)
# [DEBUG] Calling: function='add_numbers', args=(1,), kwargs={'b': 2}
# [DEBUG] Result: 3
# [DEBUG] Time: 0:00:00.000042

add_numbers(a=1, b=2)
# [DEBUG] Calling: function='add_numbers', args=(), kwargs={'a': 1, 'b': 2}
# [DEBUG] Result: 3
# [DEBUG] Time: 0:00:00.000040
Listing 3.103. Cache with exposed cache
_cache = {}

def cache(func):
  def wrapper(n):
    if n not in _cache:
      _cache[n] = func(n)
    return _cache[n]
  return wrapper


@cache
def factorial(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n - 1)


factorial(5)
# 120

print(_cache)
# {0: 1, 1: 1, 2: 2, 3: 6, 4: 24, 5: 120}
Listing 3.104. Cache with hidden cache
def cache(func):
  _cache = {}
  def wrapper(n):
    if n not in _cache:
      _cache[n] = func(n)
    return _cache[n]
  return wrapper


@cache
def factorial(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n - 1)


factorial(5)
# 120
Listing 3.105. Memoize
def cache(func):
  def wrapper(n):
    cache = getattr(wrapper, '__cache__', {})
    if n not in cache:
      print(f'"n={n}" Not in cache. Calculating...')
      cache[n] = func(n)
      setattr(wrapper, '__cache__', cache)
    else:
      print(f'"n={n}" Found in cache. Fetching...')
    return cache[n]
  return wrapper


@cache
def factorial(n: int) -> int:
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)


print(factorial(3))
# "n=3" Not in cache. Calculating...
# "n=2" Not in cache. Calculating...
# "n=1" Not in cache. Calculating...
# "n=0" Not in cache. Calculating...
# 6

print(factorial.__cache__)
# {3: 6}

print(factorial(5))
# "n=5" Not in cache. Calculating...
# "n=4" Not in cache. Calculating...
# "n=3" Found in cache. Fetching...
# 120

print(factorial.__cache__)
# {3: 6, 4: 24, 5: 120}

print(factorial(6))
# "n=6" Not in cache. Calculating...
# "n=5" Found in cache. Fetching...
# 720

print(factorial.__cache__)
# {3: 6, 4: 24, 5: 120, 6: 720}

print(factorial(4))
# "n=4" Found in cache. Fetching...
# 24

print(factorial.__cache__)
# {3: 6, 4: 24, 5: 120, 6: 720}
Listing 3.106. Flask URL Routing
from flask import json
from flask import Response
from flask import render_template
from flask import Flask

app = Flask(__name__)


@app.route('/summary')
def summary():
  data = {'firstname': 'Jan', 'lastname': 'Twardowski'}
  return Response(
    response=json.dumps(data),
    status=200,
    mimetype='application/json'
  )

@app.route('/post/<int:post_id>')
def show_post(post_id):
  post = ... # get post from Database by post_id
  return render_template('post.html', post=post)

@app.route('/hello/')
@app.route('/hello/<name>')
def hello(name=None):
  return render_template('hello.html', name=name)
Listing 3.107. FastAPI URL routing
from typing import Optional
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def read_root():
  return {"Hello": "World"}


@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: int, q: Optional[str] = None):
  return {"item_id": item_id, "q": q}
Listing 3.108. Django Login Required. Decorator checks whether user is_authenticated. If not, user will be redirected to login page.
from django.shortcuts import render


def edit_profile(request):
  if not request.user.is_authenticated:
    return render(request, 'templates/login_error.html')
  else:
    return render(request, 'templates/edit-profile.html')


def delete_profile(request):
  if not request.user.is_authenticated:
    return render(request, 'templates/login_error.html')
  else:
    return render(request, 'templates/delete-profile.html')
from django.shortcuts import render
from django.contrib.auth.decorators import login_required


@login_required
def edit_profile(request):
  return render(request, 'templates/edit-profile.html')


@login_required
def delete_profile(request):
  return render(request, 'templates/delete-profile.html')

3.2.4. Assignments

3.2.4.1. Decorator Function Allowed

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create decorattor if_allowed

 3. Decorator calls function, only when _allowed is True

 4. Else raise an exception PermissionError

 5. Run program and check what happend

 6. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj kodu z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz dekorator if_allowed

 3. Dekorator wywołuje funkcję, tylko gdy _allowed jest True

 4. W przeciwnym przypadku podnieś wyjątek PermissionError

 5. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
@if_allowed
def echo(text):
  print(text)
Output
"""
>>> _allowed = True
>>> echo('hello')
hello

>>> _allowed = False
>>> echo('hello')
Traceback (most recent call last):
  ...
PermissionError
"""

3.2.4.2. Decorator Function Astronauts

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create decorator check_astronauts

 3. To answer if person is an astronaut check field is_astronaut in crew: List[dict]

 4. Decorator will call decorated function, only if all crew members are astronauts

 5. If any member is not an astronaut raise PermissionError and print his first name and last name

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Polish
 1. Użyj kodu z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz dekorator check_astronauts

 3. Aby odpowiedzieć czy osoba jest astronautą sprawdź pole is_astronaut in crew: List[dict]

 4. Dekorator wywoła dekorowaną funkcję, tylko gdy wszyscy członkowe załogi są astronautami

 5. Jeżeli, jakikolwiek członek nie jest astronautą, podnieś wyjątek PermissionError i wypisz jego imię i nazwisko

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
CREW_PRIMARY = [
  {'is_astronaut': True, 'name': 'Jan Twardowski'},
  {'is_astronaut': True, 'name': 'Mark Watney'},
  {'is_astronaut': True, 'name': 'Melissa Lewis'}]

CREW_BACKUP = [
  {'is_astronaut': True, 'name': 'Melissa Lewis'},
  {'is_astronaut': True, 'name': 'Mark Watney'},
  {'is_astronaut': False, 'name': 'Alex Vogel'}]


@check_astronauts
def launch(crew):
  crew = ', '.join(astro['name'] for astro in crew)
  print(f'Launching {crew}')
Output
"""
>>> launch(CREW_PRIMARY)
Launching Jan Twardowski, Mark Watney, Melissa Lewis

>>> launch(CREW_BACKUP)
Traceback (most recent call last):
  ...
PermissionError: Alex Vogel is not an astronaut
"""

3.2.4.3. Decorator Function Memoization

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create decorator @cache

 3. Decorator must check before running function, if for given argument the computation was already done:

  • if yes, return from _cache

  • if not, calculate new result, update cache and return computed value

 4. Compare execution time using timeit

Polish
 1. Użyj kodu z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz dekorator @cache

 3. Decorator ma sprawdzać przed uruchomieniem funkcji, czy dla danego argumenu wynik został już wcześniej obliczony:

  • jeżeli tak, to zwraca dane z _cache

  • jeżeli nie, to oblicza, aktualizuje _cache, a następnie zwraca wartość

 4. Porównaj prędkość działania za pomocą timeit

Input
import sys
from timeit import timeit
sys.setrecursionlimit(5000)


def cache(func):
  _cache = {}
  raise NotImplementedError


@cache
def fn1(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * fn1(n-1)


def fn2(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * fn2(n-1)


duration_cache = timeit(stmt='fn1(500); fn1(400); fn1(450); fn1(350)', globals=globals(), number=100_000)
duration_nocache = timeit(stmt='fn2(500); fn2(400); fn2(450); fn2(350)', globals=globals(), number=100_000)
duration_ratio = duration_nocache / duration_cache

print(f'With Cache time: {duration_cache:.4f} seconds')
print(f'Without Cache time: {duration_nocache:.3f} seconds')
print(f'Cached solution is {duration_ratio:.1f} times faster')

3.2.4.4. Decorator Function Abspath

English
 1. Ask user to input file path

 2. Create function display(file: str) -> str which prints file content

 3. Create decorator abspath

 4. Decorator converts to absolute path (current_directory + filename), if filename given as an argument is a relative path

Polish
 1. Poproś użytkownika o podanie ścieżki do pliku

 2. Stwórz funkcję display(file: str) -> str która wyświetla zawartość pliku

 3. Stwórz dekorator abspath

 4. Dekorator zamienia ścieżkę na bezwzględną (current_directory + filename), jeżeli nazwa pliku podana jako argument jest względna

Output
@abspath
def display(file):
  print(f'Reading file {file}')


display('iris.csv')
# Reading file /home/python/iris.csv

display('/home/python/iris.csv')
# Reading file /home/python/iris.csv
Hint
 • intput()

 • from pathlib import Path

 • current_directory = Path.cwd()

 • path = Path(current_directory, filename)

3.2.4.5. Decorator Function Type Check

English

Todo

English translation

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz dekorator check_types

 3. Dekorator ma sprawdzać typy danych, wszystkich parametrów wchodzących do funkcji

 4. Jeżeli, którykolwiek się nie zgadza, wyrzuć wyjątek TypeError

 5. Wyjątek ma wypisywać:

  • nazwę parametru

  • typ, który parametr ma (nieprawidłowy)

  • typ, który był oczekiwany

Input
@check_types
def echo(a: str, b: int, c: float = 0.0) -> bool:
  print('Function run as expected')
  return bool(a * b)


print(echo('a', 2))
print(echo('a', 2))
print(echo('b', 2))
print(echo(a='b', b=2))
print(echo(b=2, a='b'))
print(echo('b', b=2))
Hint
echo.__annotations__
# {'a': <class 'str'>, 'b': <class 'int'>, 'c': <class 'float'>, 'return': <class 'bool'>}