4.2. Access Modifiers

4.2.1. Rationale

 • Attributes and methods are always public

 • No protected and private keywords

 • _name() - protected attribute or method (by convention)

 • __name - private attribute or method (by convention)

 • __name__ - system attribute or method

 • name_ - used while name collision

4.2.2. Protected Attribute

 • _name - protected attribute (by convention)

Listing 4.55. Access modifiers
class Temperature:
  pass


temp = Temperature()
temp._value = 10

print(temp._value) # IDE should warn, that you access protected member
# 10
Listing 4.56. Access modifiers
class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname):
    self._firstname = firstname
    self._lastname = lastname
    self.publicname = f'{firstname} {lastname[0]}.'


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')

print(mark.firstname)
# Traceback (most recent call last):
#  ...
# AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'firstname'

print(mark.lastname)
# Traceback (most recent call last):
#  ...
# AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'lastname'

print(mark._firstname)   # IDE should warn: "Access to a protected member _firstname of a class "
# Mark

print(mark._lastname)    # IDE should warn: "Access to a protected member _lastname of a class "
# Watney

print(mark.publicname)
# Mark W.

4.2.3. Private Attribute

 • __name - private attribute

class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname):
    self.__firstname = firstname
    self.__lastname = lastname
    self.publicname = f'{firstname} {lastname[0]}.'


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')

print(mark.publicname)
# Mark W.

print(mark.__firstname)
# Traceback (most recent call last):
#  ...
# AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute '__firstname'

print(mark.__lastname)
# Traceback (most recent call last):
#  ...
# AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute '__firstname'

4.2.4. System Attributes

 • __name__ - system attribute

Listing 4.57. obj.__dict__ - Getting dynamic fields and values
class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname):
    self.firstname = firstname
    self.lastname = lastname


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')

print(mark.__dict__)
# {'firstname': 'Mark',
# 'lastname': 'Watney'}
Listing 4.58. obj.__dict__ - Getting dynamic fields and values
class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname):
    self._firstname = firstname
    self._lastname = lastname
    self.publicname = f'{firstname} {lastname[0]}.'


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')


print(mark.__dict__)
# {'_firstname': 'Mark',
# '_lastname': 'Watney',
# 'publicname': 'Mark W.'}

public_attrs = {k:v for k,v in mark.__dict__.items() if not k.startswith('_')}
print(public_attrs)
# {'publicname': 'Mark W.'}

4.2.5. Protected Method

class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname):
    self._firstname = firstname
    self._lastname = lastname

  def _get_fullname(self):
    return f'{self._firstname} {self._lastname}'

  def get_publicname(self):
    return f'{self._firstname} {self._lastname[0]}.'


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')

print(dir(mark))
# ['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
# '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__',
# '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_firstname',
# '_get_fullname', '_lastname', 'get_publicname']

public_methods = [mth for mth in dir(mark) if not mth.startswith('_')]
print(public_methods)
# ['get_publicname']

4.2.6. Private Method

class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname):
    self._firstname = firstname
    self._lastname = lastname

  def __get_fullname(self):
    return f'{self._firstname} {self._lastname}'

  def get_publicname(self):
    return f'{self._firstname} {self._lastname[0]}.'


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')

print(dir(mark))
# ['_Astronaut__get_fullname', '__class__', '__delattr__', '__dict__',
# '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
# '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__',
# '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
# '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
# '__weakref__', '_firstname', '_lastname', 'get_publicname']

public_methods = [mth for mth in dir(mark) if not mth.startswith('_')]
print(public_methods)
# ['get_publicname']

mark.__get_fullname()
# Traceback (most recent call last):
#  ...
# AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute '__get_fullname'

4.2.7. System Method

class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname):
    self._firstname = firstname
    self._lastname = lastname

  def __str__(self):
    return 'stringification'

  def __repr__(self):
    return 'representation'


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')

print(str(mark))
# stringification

print(repr(mark))
# representation

4.2.8. Assignments

4.2.8.1. OOP Attribute Access Modifiers

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create class Iris

 3. In Iris._init__() add protected attributes sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width

 4. In Iris._init__() add public attribute species

 5. Create class Setosa, Versicolor, Virginica inheriting from Iris

 6. Iterate over result and print all public fields of each element

 7. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz klasę Iris

 3. W Iris._init__() dodaj chronione atrybuty sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width

 4. W Iris._init__() dodaj publiczny atrybut species

 5. Stwórz klasy Setosa, Versicolor, Virginica dziedziczące po Iris

 6. Iteruj po result i wypisz wszystkie publiczne pola każdego elementu

 7. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
result = [
  Virginica(5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  Setosa(5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  Versicolor(5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
]
Output
{'species': 'virginica'}
{'species': 'setosa'}
{'species': 'versicolor'}

4.2.8.2. OOP Attribute Access Dict

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create result: list[Iris]

 3. Iterate over DATA skipping header

 4. Separate features from species in each row

 5. Append to result:

  • if species is "setosa" append instance of a class Setosa

  • if species is "versicolor" append instance of a class Versicolor

  • if spceies is "virginica" append instance of a class Virginica

 6. Initialize instances with features using *args notation

 7. Print instance class name and then both sum and mean

 8. Format output to receive a table as shown in output data

 9. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz result: list[Iris]

 3. Iterując po DATA pomijając header

 4. Odseparuj features od species w każdym wierszu

 5. Dodaj do result:

  • jeżeli species jest "setosa" to dodaj instancję klasy Setosa

  • jeżeli species jest "versicolor" to dodaj instancję klasy Versicolor

  • jeżeli species jest "virginica" to dodaj instancję klasy Virginica

 6. Instancje inicjalizuj danymi z features używając notacji *args

 7. Wypisz nazwę stworzonej klasy oraz sumę i średnią z pomiarów

 8. Wynik sformatuj aby wyglądał jak tabelka z danych wyjściowych

 9. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
Listing 4.59. Iris sample dataset
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
  (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
  (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
]

class Iris:
  def __init__(self, sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width):
    self._sepal_length = sepal_length
    self._sepal_width = sepal_width
    self._petal_length = petal_length
    self._petal_width = petal_width

  def __repr__(self):
    raise NotImplementedError

  def length(self):
    raise NotImplementedError

  def sum(self):
    raise NotImplementedError

  def mean(self):
    raise NotImplementedError


class Setosa(Iris):
  pass

class Versicolor(Iris):
  pass

class Virginica(Iris):
  pass
Output
print('Species  Total  Avg')
print('-' * 22)

print(result)
# Species  Total  Avg
# ----------------------
# [
# Virginica 15.5 3.88,
#   Setosa 10.2 2.55,
# Versicolor 13.9 3.48,
# Virginica 16.6 4.15,
# Versicolor 15.6 3.90,
#   Setosa  9.4 2.35,
# Versicolor 16.3 4.07,
# Virginica 19.3 4.83,
#   Setosa  9.5 2.38,
# Virginica 13.6 3.40,
# Virginica 18.1 4.53,
#   Setosa  9.7 2.43,
#   Setosa 11.4 2.85,
# Versicolor 14.3 3.58,
#   Setosa 10.3 2.58,
# Versicolor 13.1 3.28,
# Virginica 17.5 4.38,
# Versicolor 15.4 3.85,
# Virginica 18.1 4.53,
# Versicolor 16.4 4.10,
#   Setosa  9.4 2.35]
Hint
 • self.__class__.__name__

 • self.__dict__.values()

 • f'\n{name:>10} {total:>5.1f} {avg:>5.2f}'

 • locals()[classname]

 • globals()[classname]

 • getattr(sys.modules[__name__], classname)