6.7. Exception Define

6.7.1. Define Custom Exceptions

 • Class which inherits from Exception

 • Exceptions should have Error at the end of their names

  >>> class MyError(Exception):
  ...   pass
  >>>
  >>>
  >>> raise MyError
  Traceback (most recent call last):
  MyError
  >>>
  >>> raise MyError('More verbose description')
  Traceback (most recent call last):
  MyError: More verbose description
  

6.7.2. Example

>>> class AstronautsOnlyError(Exception):
...   pass
>>>
>>>
>>> profession = 'pilot'
>>>
>>> if profession != 'astronaut':
...   raise AstronautsOnlyError
Traceback (most recent call last):
AstronautsOnlyError

6.7.3. Use Cases

Django Framework Use-case of Custom Exceptions:

>>> # doctest: +SKIP
... from django.contrib.auth.models import User
>>>
>>>
>>> def login(request):
...   username = request.POST.get('username')
...   password = request.POST.get('password')
...
...   try:
...     user = User.objects.get(username, password)
...   except User.DoesNotExist:
...     print('Sorry, no such user in database')

Dragon:

>>> class Dragon:
...   def take_damage(self, damage):
...     raise self.IsDead
...
...   class IsDead(Exception):
...     pass
>>>
>>>
>>> wawelski = Dragon()
>>>
>>> try:
...   wawelski.take_damage(10)
... except Dragon.IsDead:
...   print('Dragon is dead')
Dragon is dead

6.7.4. Assignments

Code 6.7. Solution
"""
* Assignment: Exception Custom Exception
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. Define custom exception `NegativeKelvin`
  3. Check value passed to a `check` function
  4. If input value is lower than 0, raise `NegativeKelvin`
  5. Non-functional requirements
    a. Write solution inside `check` function
    b. Mind the indentation level
  6. Compare result with "Tests" section (see below)

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Zdefiniuj własny wyjątek `NegativeKelvin`
  3. Sprawdź wartośc przekazaną do funckji jako `float`
  4. Jeżeli wprowadzona wartość jest mniejsza niż 0, podnieś `NegativeKelvin`
  5. Wymagania niefunkcjonalne
    a. Rozwiązanie zapisz wewnątrz funkcji `check`
    b. Zwróć uwagę na poziom wcięć
  6. Porównaj wyniki z sekcją "Tests" (patrz poniżej)

Tests:
  >>> from inspect import isclass
  >>> isclass(NegativeKelvin)
  True
  >>> issubclass(NegativeKelvin, Exception)
  True
  >>> check(1)
  >>> check(0)
  >>> check(-1)
  Traceback (most recent call last):
  exception_custom_a.NegativeKelvin
"""


# Given
def check(value):
  ...