8.8. Function Generators

8.8.1. Range

 • optional start, inclusive, default: 0

 • required stop, exclusive,

 • optional step, default: 1

Listing 8.35. range() syntax
range([start], <stop>, [step])
Listing 8.36. range() definition
range(0,3)
# range(0, 3)

list(range(0,3))
# [0, 1, 2]

tuple(range(0,3))
# (0, 1, 2)

set(range(0,3))
# {0, 1, 2}

frozenset(range(0,3))
# frozenset({0, 1, 2})
list(range(4, 11, 2))
# [4, 6, 8, 10]
header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]
result = {}

for i in range(len(header)):
  key = header[i]
  value = data[i]
  result[key] = value

print(result)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

8.8.2. Zip

Listing 8.37. zip() syntax
zip(<sequence>, <sequence>, ...)
Listing 8.38. zip() definition
header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]

zip(header, data)
# <zip object at 0x11cf54b90>

list(zip(header, data))
# [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]

tuple(zip(header, data))
# (('a', 1), ('b', 2), ('c', 3))

set(zip(header, data))
# {('b', 2), ('a', 1), ('c', 3)}

frozenset(zip(header, data))
# frozenset({('b', 2), ('a', 1), ('c', 3)})

dict(zip(header, data))
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
Listing 8.39. zip() adjust to shortest sequence
header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

result = zip(header, data)

print(list(result))
# [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]
Listing 8.40. zip() examples
header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]
row = [77, 88, 99]

result = [(h,d,r) for h,d,r in zip(header, data, row)]

print(result)
# [('a', 1, 77), ('b', 2, 88), ('c', 3, 99)]

8.8.3. Enumerate

Listing 8.41. enumerate() syntax
enumerate(<sequence>)
Listing 8.42. enumerate() definition
header = ['a', 'b', 'c']

list(enumerate(header))
# [(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c')]

dict(enumerate(header))
# {0: 'a', 1: 'b', 2: 'c'}

dict((v,k) for k,v in enumerate(data))
# {'a': 0, 'b': 1, 'c': 2}

{v:k for k,v in enumerate(data, start=5)}
# {'a': 5, 'b': 6, 'c': 7}
Listing 8.43. enumerate() example
header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]
result = {}

for i, _ in enumerate(header):
  key = header[i]
  value = data[i]
  result[key] = value

print(result)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]
result = {}

for i, header in enumerate(header):
  result[header] = data[i]

print(result)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

8.8.4. Map

Listing 8.44. map() syntax
map(<callable>, <sequence>)
Listing 8.45. map() definition
data = [1, 2, 3]

map(float, data)
# <map object at 0x11d15a190>

list(map(float, data))
# [1.0, 2.0, 3.0]

tuple(map(float, data))
# (1.0, 2.0, 3.0)

set(map(float, data))
# {1.0, 2.0, 3.0}

frozenset(map(float, data))
# frozenset({1.0, 2.0, 3.0})
Listing 8.46. map() examples
def square(x):
  return x ** 2


data = [1, 2, 3]
result = map(square, data)

list(result)
# [1, 4, 9]

8.8.5. Filter

Listing 8.47. filter() syntax
filter(<callable>, <sequence>)
Listing 8.48. filter() example
def is_even(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False


data = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

filter(is_even, data)
# <filter object at 0x11d182990>

result = filter(is_even, data)
list(result)
# [2, 4, 6]
def is_even(x):
  return x % 2 == 0


data = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
result = filter(is_even, data)

list(result)
# [2, 4, 6]
Listing 8.49. filter() example
def adult(person):
  if person['age'] >= 21:
    return True
  else:
    return False


people = [
  {'age': 21, 'name': 'Jan Twardowski'},
  {'age': 25, 'name': 'Mark Watney'},
  {'age': 18, 'name': 'Melissa Lewis'}]

result = filter(adult, people)

print(list(result))
# [{'age': 21, 'name': 'Jan Twardowski'},
# {'age': 25, 'name': 'Mark Watney'}]
Listing 8.50. filter() example
def astronaut(person):
  return person['is_astronaut']


people = [
  {'is_astronaut': False, 'name': 'Jan Twardowski'},
  {'is_astronaut': True, 'name': 'Mark Watney'},
  {'is_astronaut': True, 'name': 'Melissa Lewis'}]

result = filter(astronaut, people)

print(list(result))
# [{'is_astronaut': True, 'name': 'Mark Watney'},
# {'is_astronaut': True, 'name': 'Melissa Lewis'}]

8.8.6. Assignments

8.8.6.1. Function Generator Chain

English
 1. Use generator expression to create numbers: List[int]

 2. In generator use range() to get numbers from 1 to 33 (inclusive) divisible by 3

 3. Use filter() to get odd numbers from numbers

 4. Use map() to cube all numbers in numbers

 5. Create result: float with arithmetic mean of numbers

 6. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj wyrażenia generatorowego do stworzenia numbers: List[int]

 2. W generatorze użyj range() aby otrzymać liczby od 1 do 33 (włącznie) podzielne przez 3

 3. Użyj filter() aby otrzymać liczby nieparzyste z numbers

 4. Użyj map() aby podnieść wszystkie liczby w numbers do sześcianu

 5. Stwórz result: float ze średnią arytmetyczną z numbers

 6. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Output
result: float
# 11502.0
Hint
 • mean = sum(...) / len(...)

 • type cast to list() before calculating mean to expand generator