8.6. Function Recurrence

Aby zrozumieć rekurencję – musisz najpierw zrozumieć rekurencję.

8.6.1. Rationale

 • Also known as recursion

 • Python isn't a functional language

 • CPython implementation doesn't optimize tail recursion

 • Tail recursion is not a particularly efficient technique in Python

 • Uncontrolled recursion causes stack overflows!

 • Rewriting the algorithm iteratively, is generally a better idea

8.6.2. Example

Recap information about factorial (n!):

5! = 5 * 4!
4! = 4 * 3!
3! = 3 * 2!
2! = 2 * 1!
1! = 1 * 0!
0! = 1
>>> def factorial(n):
...   if n == 0:
...     return 1
...   else:
...     return n * factorial(n-1)
factorial(5)                  # = 120
  return 5 * factorial(4)           # 5 * 24 = 120
    return 4 * factorial(3)         # 4 * 6 = 24
      return 3 * factorial(2)       # 3 * 2 = 6
        return 2 * factorial(1)     # 2 * 1 = 2
          return 1 * factorial(0)   # 1 * 1 = 1
            return 1        # 1

8.6.3. Use Case

../../_images/function-recurrence-hanoi.jpg

Figure 8.1. Hanoi Tower as a standard example of a recurrence. Source: 1

8.6.4. Recursion Depth Limit

 • Default recursion depth limit is 1000

 • Warning: Anaconda sets default recursion depth limit to 2000

>>> import sys
>>>
>>> sys.setrecursionlimit(3000)

8.6.5. Assignments

Code 8.16. Solution
"""
* Assignment: Function Recurrence Fibonacci
* Filename: function_recurrence_fibonacci.py
* Complexity: easy
* Lines of code: 5 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Fibonacci series is created by adding two previous numbers, i.e.:
    1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
  2. Define function `fib(n)` using recursion to generate items of the Fibonacci series
  3. For `n` less or equal to 0, return 1
  4. Else return sum `fib(n-1)` and `fib(n-2)`

Polish:
  1. Ciąg Fibonacciego powstaje przez dodawanie dwóch poprzednich liczb, np:
    1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
  2. Zdefiniuj funkcję `fib(n)` używającą rekurencji do generowania wyrazów ciągu Fibonacciego
  3. Dla `n` mniejszej lub równej 0, zwróć 1
  4. W przeciwnym wypadku zwróć sumę `fib(n-1)` i `fib(n-2)`

Tests:
  >>> fib(1)
  1
  >>> fib(2)
  2
  >>> fib(5)
  8
  >>> fib(9)
  55
  >>> fib(10)
  89
  >>> [fib(x) for x in range(10)]
  [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
"""


Code 8.17. Solution
"""
* Assignment: Function Recurrence Brackets
* Filename: function_recurrence_brackets.py
* Complexity: medium
* Lines of code: 10 lines
* Time: 21 min

English:
  1. Create function which checks if brackets are balanced
  2. Brackets are balanced, when each opening bracket has closing pair
  3. Use recursion
  4. Types of brackets:
    a. round: `(` i `)`
    b. square: `[` i `]`
    c. curly `{` i `}`
    d. angle `<` i `>`

Polish:
  1. Stwórz funkcję, która sprawdzi czy nawiasy są zbalansowane
  2. Nawiasy są zbalansowane, gdy każdy otwierany nawias ma zamykającą parę
  3. Użyj rekurencji
  4. Typy nawiasów:
    a. okrągłe: `(` i `)`
    b. kwadratowe: `[` i `]`
    c. klamrowe `{` i `}`
    d. trójkątne `<` i `>`

Tests:
  >>> from inspect import isfunction
  >>> isfunction(is_bracket_balanced)
  True
  >>> is_bracket_balanced('{}')
  True
  >>> is_bracket_balanced('()')
  True
  >>> is_bracket_balanced('[]')
  True
  >>> is_bracket_balanced('<>')
  True
  >>> is_bracket_balanced('')
  True
  >>> is_bracket_balanced('(')
  False
  >>> is_bracket_balanced('}')
  False
  >>> is_bracket_balanced('(]')
  False
  >>> is_bracket_balanced('([)')
  False
  >>> is_bracket_balanced('[()')
  False
  >>> is_bracket_balanced('{()[]}')
  True
  >>> is_bracket_balanced('() [] () ([]()[])')
  True
  >>> is_bracket_balanced("( (] ([)]")
  False
"""


# Given
BRACKET_OPEN = ('(', '{', '[', '<')
BRACKET_CLOSE = (')', '}', ']', '>')
PAIRS = dict(zip(BRACKET_OPEN, BRACKET_CLOSE))