4.2. Mapping Generate

4.2.1. Pair

pair = [
  ('commander', 'Melissa Lewis'),
]

dict(pair)
# {'commander': 'Melissa Lewis'}

4.2.2. List of Pairs

pairs = [
  ('commander', 'Melissa Lewis'),
  ('botanist', 'Mark Watney'),
  ('chemist', 'Alex Vogel'),
]

dict(pairs)
# {
#  'commander': 'Melissa Lewis',
#  'botanist': 'Mark Watney',
#  'chemist': 'Alex Vogel',
# }

4.2.3. Zip

 • zip is a generator

 • zip will create a list of pairs (like dict.items())

crew = ['Melissa Lewis', 'Mark Watney', 'Alex Vogel']
roles = ['commander', 'botanist', 'chemist']

list(zip(roles, crew))
# [('commander', 'Melissa Lewis'),
# ('botanist', 'Mark Watney'),
# ('chemist', 'Alex Vogel')]

dict(zip(roles, crew))
# {'commander': 'Melissa Lewis',
# 'botanist': 'Mark Watney',
# 'chemist': 'Alex Vogel'}

4.2.4. Enumerate

crew = ['Melissa Lewis', 'Mark Watney', 'Alex Vogel']

list(enumerate(crew))
# [(0, 'Melissa Lewis'),
# (1, 'Mark Watney'),
# (2, 'Alex Vogel')]

dict(enumerate(crew))
# {0: 'Melissa Lewis',
# 1: 'Mark Watney',
# 2: 'Alex Vogel'}

4.2.5. Assignments

4.2.5.1. Mapping Generate Pairs

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create result: dict

 3. Convert DATA to dict and assign to result

 4. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz result: dict

 3. Przekonwertuj DATA do dict i przypisz do result

 4. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
DATA = [
  ('Sepal length', 5.8),
  ('Sepal width', 2.7),
  ('Petal length', 5.1),
  ('Petal width', 1.9),
  ('Species', 'virginica')
]
Output
result: dict
# {'Sepal length': 5.8,
# 'Sepal width': 2.7,
# 'Petal length': 5.1,
# 'Petal width': 1.9,
# 'Species': 'virginica'}

4.2.5.2. Mapping Generate Zip

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create result: dict

 3. Using zip() convert data to dict and assign to result

 4. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz result: dict

 3. Używając zip() przekonwertuj dane do dict i przypisz do result

 4. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
KEYS = ['Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species']
VALUES = [5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica']
Output
result: dict
# {'Sepal length': 5.8,
# 'Sepal width': 2.7,
# 'Petal length': 5.1,
# 'Petal width': 1.9,
# 'Species': 'virginica'}

4.2.5.3. Mapping Generate Enumerate

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Create result: dict

 3. Using enumerate() convert data to dict and assign to result

 4. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Stwórz result: dict

 3. Używając enumerate() przekonwertuj dane do dict i przypisz do result

 4. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
DATA = ['setosa', 'versicolor', 'virginica']
Output
result: dict
# {0: 'setosa',
# 1: 'versicolor',
# 2: 'virginica'}