6.5. Decorator Class with Func

6.5.1. Rationale

 • MyDecorator is a decorator name

 • myfunction is a function name

Syntax:
@MyDecorator
def myfunction(*args, **kwargs):
  ...
Is equivalent to:
myfunction = MyDecorator(myfunction)

6.5.2. Syntax

 • cls is a pointer to class which is being decorated (MyClass in this case)

 • Wrapper is a closure class

 • Wrapper name is a convention, but you can name it anyhow

 • Wrapper can inherit from MyClass

 • Decorator must return pointer to Wrapper

Definition:

class MyDecorator:
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    return self._func(*args, **kwargs)

Decoration:

@MyDecorator
def myfunction():
  ...

Usage:

myfunction()

6.5.3. Example

class Run:
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    return self._func(*args, **kwargs)


@Run
def hello(name):
  return f'My name... {name}'


hello('José Jiménez')
# 'My name... José Jiménez'

6.5.4. Use Cases

Login Check:

class User:
  def __init__(self):
    self.is_authenticated = False

  def login(self, username, password):
    self.is_authenticated = True


class LoginCheck:
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    if user.is_authenticated:
      return self._func(*args, **kwargs)
    else:
      print('Permission Denied')


@LoginCheck
def edit_profile():
  print('Editing profile...')


user = User()

edit_profile()
# Permission Denied

user.login('admin', 'MyVoiceIsMyPassword')

edit_profile()
# Editing profile...

Dict Cache:

class Cache(dict):
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args):
    return self[args]

  def __missing__(self, key):
    self[key] = self._func(*key)
    return self[key]


@Cache
def myfunction(a, b):
  return a * b


myfunction(2, 4)      # 8     # Computed
myfunction('hi', 3)    # 'hihihi' # Computed
myfunction('ha', 3)    # 'hahaha' # Computed

myfunction('ha', 3)    # 'hahaha' # Fetched from cache
myfunction('hi', 3)    # 'hihihi' # Fetched from cache
myfunction(2, 4)      # 8     # Fetched from cache
myfunction(4, 2)      # 8     # Computed


myfunction
# {
#  (2, 4): 8,
#  ('hi ', 3): 'hihihi',
#  ('ha', 3): 'hahaha',
#  (4, 2): 8,
# }
from pickle import dumps


class Cache(dict):
  _func: callable
  _args: tuple
  _kwargs: dict

  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    self._args = args
    self._kwargs = kwargs
    key = hash(dumps(args) + dumps(kwargs))
    return self[key]

  def __missing__(self, key):
    self[key] = self._func(*self._args, **self._kwargs)
    return self[key]


@Cache
def myfunction(a, b):
  return a * b

myfunction(1, 2)
# 2
myfunction(2, 1)
# 2
myfunction(6, 1)
# 6
myfunction(6, 7)
# 42
myfunction(9, 7)
# 63
myfunction
# {-5031589639694290544: 2,
# -7391056524300571861: 2,
# -2712444627064717062: 6,
# 7201789803359913928: 42,
# 8409437572158207229: 63}

6.5.5. Assignments

Code 6.29. Solution
"""
* Assignment: Decorator Class Syntax
* Complexity: easy
* Lines of code: 5 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Create decorator class `MyDecorator`
  2. `MyDecorator` should have `__init__` which takes function as an argument
  3. `MyDecorator` should have `__call__` with parameters: `*args` and `**kwargs`
  4. `__call__` should call original function with original parameters,
    and return its value
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz dekorator klasę `MyDecorator`
  2. `MyDecorator` powinien mieć `__init__`, który przyjmuje funkcję jako argument
  3. `MyDecorator` powinien mieć `__call__` z parameterami: `*args` i `**kwargs`
  4.`__call__` powinien wywoływać oryginalną funkcję oryginalnymi
    parametrami i zwracać jej wartość
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass

  >>> assert isclass(MyDecorator)
  >>> assert isinstance(MyDecorator(lambda: None), MyDecorator)

  >>> @MyDecorator
  ... def echo(text):
  ...   return text

  >>> echo('hello')
  'hello'
"""


Code 6.30. Solution
"""
* Assignment: Decorator Class Abspath
* Complexity: easy
* Lines of code: 10 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Absolute path is when `path` starts with `current_directory`
  2. Create class decorator `Abspath`
  3. If `path` is relative, then `Abspath` will convert it to absolute
  4. If `path` is absolute, then `Abspath` will not modify it
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ścieżka bezwzględna jest gdy `path` zaczyna się od `current_directory`
  2. Stwórz klasę dekorator `Abspath`
  3. Jeżeli `path` jest względne, to `Abspath` zamieni ją na bezwzględną
  4. Jeżeli `path` jest bezwzględna, to `Abspath` nie będzie jej modyfikował
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `path = Path(CURRENT_DIR, filename)`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> @Abspath
  ... def display(path):
  ...   return str(path)

  >>> display('iris.csv').startswith(str(CURRENT_DIR))
  True
  >>> display('iris.csv').endswith('iris.csv')
  True
  >>> display('/home/python/iris.csv')
  '/home/python/iris.csv'
"""

from pathlib import Path


CURRENT_DIR = Path().cwd()


Code 6.31. Solution
"""
* Assignment: Decorator Class Type Check
* Complexity: medium
* Lines of code: 15 lines
* Time: 21 min

English:
  1. Create decorator class `TypeCheck`
  2. Decorator checks types of all arguments (`*args` oraz `**kwargs`)
  3. Decorator checks return type
  4. In case when received type is not expected throw an exception `TypeError` with:
    a. argument name
    b. actual type
    c. expected type
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz dekorator klasę `TypeCheck`
  2. Dekorator sprawdza typy wszystkich argumentów (`*args` oraz `**kwargs`)
  3. Dekorator sprawdza typ zwracany
  4. W przypadku gdy otrzymany typ nie jest równy oczekiwanemu wyrzuć wyjątek `TypeError` z:
    a. nazwa argumentu
    b. aktualny typ
    c. oczekiwany typ
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `echo.__annotations__`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> @TypeCheck
  ... def echo(a: str, b: int, c: float = 0.0) -> bool:
  ...   return bool(a * b)

  >>> echo('one', 1)
  True
  >>> echo('one', 1, 1.1)
  True
  >>> echo('one', b=1)
  True
  >>> echo('one', 1, c=1.1)
  True
  >>> echo('one', b=1, c=1.1)
  True
  >>> echo(a='one', b=1, c=1.1)
  True
  >>> echo(c=1.1, b=1, a='one')
  True
  >>> echo(b=1, c=1.1, a='one')
  True
  >>> echo('one', c=1.1, b=1)
  True
  >>> echo(1, 1)
  Traceback (most recent call last):
  TypeError: "a" is <class 'int'>, but <class 'str'> was expected

  >>> echo('one', 'two')
  Traceback (most recent call last):
  TypeError: "b" is <class 'str'>, but <class 'int'> was expected

  >>> echo('one', 1, 'two')
  Traceback (most recent call last):
  TypeError: "c" is <class 'str'>, but <class 'float'> was expected

  >>> echo(b='one', a='two')
  Traceback (most recent call last):
  TypeError: "b" is <class 'str'>, but <class 'int'> was expected

  >>> echo('one', c=1.1, b=1.1)
  Traceback (most recent call last):
  TypeError: "b" is <class 'float'>, but <class 'int'> was expected
"""

def decorator(func):
  def validate(argname, argval):
    argtype = type(argval)
    expected = func.__annotations__[argname]
    if argtype is not expected:
      raise TypeError(f'"{argname}" is {argtype}, but {expected} was expected')

  def merge(*args, **kwargs):
    args = dict(zip(func.__annotations__.keys(), args))
    return kwargs | args     # Python 3.9
    # return {**args, **kwargs)} # Python 3.7, 3.8

  def wrapper(*args, **kwargs):
    for argname, argval in merge(*args, **kwargs).items():
      validate(argname, argval)
    result = func(*args, **kwargs)
    validate('return', result)
    return result
  return wrapper