5.2. Functional Programming

5.2.1. Pure function

 • Function which returns always the same results based on the same argument.

 • random.randint() - Not pure

 • pow() - Pure

5.2.2. Lambda - Anonymous functions

5.2.2.1. Example 1

DATA = [1, 2, 3, 4]


def is_even(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False


result = filter(is_even, DATA)
print(list(result))
# [2, 4]
DATA = [1, 2, 3, 4]

result = filter(lambda x: x % 2 == 0, DATA)
print(list(result))
# [2, 4]

5.2.2.2. Example 2

DATA = [
  {'user': 'twardowski', 'uid': 1000},
  {'user': 'root', 'uid': 0},
]

def is_system_user(data):
  if data['uid'] < 1000:
    return True
  else:
    return False

result = []

for user in DATA:
  if is_system_user(user):
    result.append(user)

print(result)
# [{'user': 'root', 'uid': 0}]
DATA = [
  {'user': 'twardowski', 'uid': 1000},
  {'user': 'root', 'uid': 0},
]


result = filter(lambda x: x['uid'] < 1000, DATA)

print(list(result))
# [{'user': 'root', 'uid': 0}]

5.2.2.3. Monkey patching

class Astronaut:
  pass

jan = Astronaut()
jan.say_hello = lambda: print('hello')

jan.say_hello()

5.2.3. Function Passing

print(
  tuple(
    filter(lambda x: x[1]<100,
        enumerate(
          filter(lambda x: x%2==0,
             map(lambda x: pow(x, 2),
               map(float,
                 (x for x in range(0, 34) if x % 3 == 0
))))))))

5.2.4. Built-in functions

5.2.4.1. map()

DATA = [1, 2, 3]

result = map(float, DATA)

print(result)
# <map object at 0x11d2241d0>

print(list(result))
# [1.0, 2.0, 3.0]
DATA = [1, 2, 3]

def square(x):
  return pow(x, 2)

result = map(square, DATA)

print(list(result))
# [1, 4, 9]
DATA = [1, 2, 3]

result = map(lambda x: pow(x, 2), DATA)

print(list(result))
# [1, 4, 9]

5.2.4.2. zip()

keys = ['a', 'b', 'c']
values = [1, 2, 3]

result = zip(keys, values)

print(result)
# <zip object at 0x11cfea280>

print(list(result))
# [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]
keys = ['a', 'b', 'c']
values = [1, 2, 3]

result = zip(keys, values)

print(dict(result))
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

5.2.4.3. filter()

DATA = [
  {'name': 'Jan Twardowski', 'age': 21},
  {'name': 'Mark Watney', 'age': 25},
  {'name': 'Melissa Lewis', 'age': 18},
]

def is_adult(person):
  if person['age'] >= 21:
    return True
  else:
    return False


result = filter(is_adult, DATA)
print(list(result))
# [
#  {'name': 'Jan Twardowski', 'age': 21},
#  {'name': 'Mark Watney', 'age': 25},
# ]
def is_even(number):
  if number % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False


DATA = range(0, 10)

result = filter(is_even, DATA)

print(list(result))
# [0, 2, 4, 6, 8]
DATA = range(0, 10)

result = filter(lambda x: x % 2 == 0, DATA)

print(list(result))
# [0, 2, 4, 6, 8]
result = filter(lambda x: x % 2 == 0, range(0, 10))

print(list(result))
# [0, 2, 4, 6, 8]

5.2.4.4. all()

Return True if all elements of the iterable are true (or if the iterable is empty). Equivalent to:

def all(iterable):
  if not iterable:
    return False

  for element in iterable:
    if not element:
      return False

  return True

5.2.4.5. any()

Return True if any element of the iterable is true. If the iterable is empty, return False. Equivalent to:

def any(iterable):
  if not iterable:
    return False

  for element in iterable:
    if element:
      return True

  return False

5.2.5. functools

from functools import reduce


DATA = [1, 2, 3, 4, 5]

def add(x, y):
  return (x + y)

result = reduce(add, DATA)

print(result)
# 15
from functools import reduce


DATA = [1, 2, 3, 4, 5]

result = reduce(lambda x, y: x + y, DATA)

print(result)
# 15

5.2.5.1. lru_cache

from functools import lru_cache


@lru_cache(maxsize=None)
def fib(num):
  if num < 2:
    return num
  else:
    return fib(num-1) + fib(num-2)


fib(16)
# 987

fib
# <functools._lru_cache_wrapper object at 0x11cce6730>

fib.cache_info()
# CacheInfo(hits=14, misses=17, maxsize=None, currsize=17)

5.2.5.2. memoize

def factorial(n):
  if not hasattr(factorial, '__cache__'):
    factorial.__cache__ = {1: 1}

  if not n in factorial.__cache__:
    factorial.__cache__[n] = n * factorial(n - 1)

  return factorial.__cache__[n]


factorial(5)
# 120

factorial.__cache__
# {1:1, 2:2, 3:6, 4:24, 5:120}
def memoize(function):
  from functools import wraps

  memo = {}

  @wraps(function)
  def wrapper(*args):
    if args in memo:
      return memo[args]
    else:
      rv = function(*args)
      memo[args] = rv
      return rv
  return wrapper


@memoize
def fibonacci(n):
  if n < 2: return n
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

fibonacci(25)

5.2.5.3. partial

 • Create alias function and its arguments

 • Useful when you need to pass function with arguments to for example map or filter

from functools import partial


basetwo = partial(int, base=2)
basetwo.__doc__ = 'Convert base 2 string to an int.'
basetwo('10010')
# 18

5.2.5.4. partialmethod

class Cell(object):
  def __init__(self):
    self._alive = False

  @property
  def alive(self):
    return self._alive

  def set_state(self, state):
    self._alive = bool(state)

  set_alive = partialmethod(set_state, True)
  set_dead = partialmethod(set_state, False)


c = Cell()

c.alive
# False

c.set_alive()
c.alive
# True

5.2.5.5. reduce

Apply function of two arguments cumulatively to the items of iterable, from left to right, so as to reduce the iterable to a single value. For example, reduce(lambda x, y: x+y, [1, 2, 3, 4, 5]) calculates ((((1+2)+3)+4)+5). The left argument, x, is the accumulated value and the right argument, y, is the update value from the iterable. If the optional initializer is present, it is placed before the items of the iterable in the calculation, and serves as a default when the iterable is empty. If initializer is not given and iterable contains only one item, the first item is returned.

Roughly equivalent to:

def reduce(function, iterable, initializer=None):
  it = iter(iterable)
  if initializer is None:
    value = next(it)
  else:
    value = initializer
  for element in it:
    value = function(value, element)
  return value

5.2.5.6. singledispatch

New in version Python: 3.4

 • Overload a method

 • Python will choose function to run based on argument type

from functools import singledispatch


@singledispatch
def celsius_to_kelvin(arg):
  raise NotImplementedError('Argument must be int or list')

@celsius_to_kelvin.register
def _(degree: int):
  return degree + 273.15

@celsius_to_kelvin.register
def _(degrees: list):
  return [d+273.15 for d in degrees]


celsius_to_kelvin(1)
# 274.15

celsius_to_kelvin([1,2])
# [274.15, 275.15]

celsius_to_kelvin((1,2))
# NotImplementedError: Argument must be int or list

5.2.5.7. singledispatchmethod

New in version Python: 3.8

 • Overload a method

 • Python will choose method to run based on argument type

from functools import singledispatchmethod


class Converter:

  @singledispatchmethod
  def celsius_to_kelvin(arg):
    raise NotImplementedError('Argument must be int or list')

  @celsius_to_kelvin.register
  def _(self, degree: int):
    return degree + 273.15

  @celsius_to_kelvin.register
  def _(self, degrees: list):
    return [d+273.15 for d in degrees]


conv = Converter()

conv.celsius_to_kelvin(1)
# 274.15

conv.celsius_to_kelvin([1,2])
# [274.15, 275.15]

conv.celsius_to_kelvin((1,2))
# NotImplementedError: Argument must be int or list

5.2.6. Callback

def http(obj):
  response = requests.request(
    method=obj.method,
    data=obj.data,
    path=obj.path)

  if response == 200:
    return obj.on_success(response)
  else:
    return obj.on_error(response)


class Request:
  method = 'GET'
  path = '/index'
  data = None

  def on_success(self, response):
    print('Success!')

  def on_error(self, response):
    print('Error')

http(
  Request()
)

5.2.7. Assignments

5.2.7.1. map(), filter() and lambda

Polish
 1. Używając generatora zbuduj listę zawierającą wszystkie liczby podzielne przez 3 z zakresu od 1 do 33:

 2. Używając funkcji filter() usuń z niej wszystkie liczby parzyste

 3. Używając wyrażenia lambda i funkcji map() podnieś wszystkie elementy tak otrzymanej listy do sześcianu

 4. Odpowiednio używając funkcji sum() i len() oblicz średnią arytmetyczną z elementów tak otrzymanej listy.

5.2.7.2. Balanced Brackets

English
 1. Create function which checks if brackets are balanced

 2. Brackets are balanced, when each opening bracket has closing pair

 3. Use recursion

 4. Types of brackets:

  • round: ( i )

  • square: [ i ]

  • curly { i }

  • angle < i >

Polish
 1. Stwórz funkcję, która sprawdzi czy nawiasy są zbalansowane

 2. Nawiasy są zbalansowane, gdy każdy otwierany nawias ma zamykającą parę

 3. Użyj rekurencji

 4. Typy nawiasów:

  • okrągłe: ( i )

  • kwadratowe: [ i ]

  • klamrowe { i }

  • trójkątne < i >

def is_bracket_balanced(text: str) -> bool:
  """
  >>> is_bracket_balanced('{}')
  True
  >>> is_bracket_balanced('()')
  True
  >>> is_bracket_balanced('[]')
  True
  >>> is_bracket_balanced('<>')
  True
  >>> is_bracket_balanced('')
  True
  >>> is_bracket_balanced('(')
  False
  >>> is_bracket_balanced('}')
  False
  >>> is_bracket_balanced('(]')
  False
  >>> is_bracket_balanced('([)')
  False
  >>> is_bracket_balanced('[()')
  False
  >>> is_bracket_balanced('{()[]}')
  True
  >>> is_bracket_balanced('() [] () ([]()[])')
  True
  >>> is_bracket_balanced("( (] ([)]")
  False
  """
  pass