8. Models

8.1. Model Fields

8.2. Text fields

 • CharField

 • TextField

 • SlugField

 • URLField

8.3. Numeric fields

 • DecimalField

 • IntegerField

 • PositiveIntegerField

 • PositiveSmallIntegerField

8.4. Logic fields

 • BooleanField

8.5. Date and time fields

 • DateField

 • DateTimeField

 • DurationField

 • TimeField

8.6. File fields

 • FileField

 • ImageField

8.7. Relations

 • ForeignKeyField

 • ManyToManyField

8.8. Model field arguments

8.9. All

 • verbose_name

 • max_length

 • choices

 • validators

 • help_text

 • null

 • blank

 • default

 • db_index

8.10. Relations

 • to (ForeignKey, ManyToManyField)

 • related_name (ForeignKey, ManyToManyField)

 • on_delete (ForeignKey, ManyToManyField)

8.11. Date and time

 • auto_add (DateField, DateTimeField)

 • auto_add_now (DateField, DateTimeField)

8.12. Numeric

 • decimal_places (DecimalField)

 • max_digits (DecimalField)

8.13. Abstract Models

class Meta:
  abstract = True

8.14. Architecture

 • Fat model architecture

8.15. Single File vs. Models per file

8.16. Reverse engineering database

 • python manage.py inspectdb

8.17. Database schema migration

8.18. Makemigrations

$ python manage.py makemigrations
Migrations for 'contact':
 addressbook/contact/migrations/0001_initial.py
  - Create model Contact

8.19. Migrate

$ python manage.py migrate
Operations to perform:
 Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, contact, sessions
Running migrations:
 Applying contact.0001_initial... OK

8.20. Example Model

Code 8.21. Example Model
import datetime

from django.db import models
from django.utils.translation import gettext_lazy as _


class Contact(models.Model):
  STATUS_BEST_FRIEND = 'best-friend'
  STATUS_FRIEND = 'friend'
  STATUS_ACQUAINTANCE = 'acquaintance'
  STATUS_OTHER = 'other'
  STATUS_CHOICES = [
    (STATUS_BEST_FRIEND, _('Best Friend')),
    (STATUS_FRIEND, _('Friend')),
    (STATUS_ACQUAINTANCE, _('Acquaintance')),
    (STATUS_OTHER, _('Other'))]

  GENDER_MALE = 'male'
  GENDER_FEMALE = 'female'
  GENDER_OTHER = None
  GENDER_CHOICES = [
    (GENDER_MALE, _('Male')),
    (GENDER_FEMALE, _('Female')),
    (GENDER_OTHER, _('Undisclosed'))]

  created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  modified = models.DateTimeField(auto_now=True)
  reporter = models.ForeignKey(verbose_name=_('Reporter'), to='auth.User', on_delete=models.CASCADE, null=True, default=None)
  is_deleted = models.BooleanField(verbose_name=_('Is deleted?'), default=False)

  firstname = models.CharField(verbose_name=_('First Name'), max_length=30)
  lastname = models.CharField(verbose_name=_('Last Name'), max_length=30, db_index=True)
  date_of_birth = models.DateField(verbose_name=_('Date of birth'), null=True, blank=True, default=None)
  email = models.EmailField(verbose_name=_('Email'), null=True, blank=True, default=None)
  bio = models.TextField(verbose_name=_('Bio'), null=True, blank=True, default=None)
  image = models.ImageField(verbose_name=_('Image'), null=True, blank=True, default=None)
  status = models.CharField(verbose_name=_('Status'), max_length=30, choices=STATUS_CHOICES, null=True, blank=True, default=None)
  gender = models.CharField(verbose_name=_('Gender'), max_length=30, choices=GENDER_CHOICES, null=True, blank=True, default=None)
  friends = models.ManyToManyField(verbose_name=_('Friends'), to='contact.Contact', blank=True, default=None)

  def __str__(self):
    return f'{self.firstname} {self.lastname}'

  def get_age(self):
    if not self.date_of_birth:
      return None

    today = datetime.date.today()
    return today.year - self.date_of_birth.year


  def save(self, *args, **kwargs):
    # is called at Model.save()
    return super().save(*args, **kwargs)

  class Meta:
    verbose_name = _('Contact')
    verbose_name_plural = _('Contacts')
    unique_together = ['firstname', 'lastname']

8.21. Assignments

Code 8.22. Solution
"""
* Assignment: Address Book
* Complexity: medium
* Lines of code: 50 lines
* Time: 21 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz projekt `addressbook`
  2. Stwórz apkę `contact`
  3. Stwórz model `Address` z polami:
    a. Typ (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    b. Ulica
    c. Numer bloku
    d. Numer mieszkania
    e. Kod pocztowy
    f. Miasto
    g. Region
    h. Kraj
  4. Stwórz model `Person` z polami:
    a. Imię
    b. Nazwisko
    c. Data Urodzenia
    d. Zdjęcie
    e. Telefon (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    f. Email (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    g. Adres
  5. Osoba może mieć wiele adresów, telefonów i e-maili
  6. Wygeneruj panel administracyjny
  7. Można wypisać kontakty i na głównym ekranie widoczne są podstawowe pola osoby
  8. Dodaj wyszukiwarkę po nazwisku
  9. Dodaj filtrowanie po dacie urodzenia
  10. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść
"""