6.4. Assignments

6.4.1. Trigonometry

 • Assignment: Trigonometry

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 21 min

 • Filename: solution/matplotlib_trigonometry.py

English:

Todo

English Translation

Polish:
 1. Dla x z przedziału od 0.0 do 1.0 z próbkowaniem co 0.01 przedstaw przebiegi funkcji sin, cos dla parametrów 2 * np.pi * x

 2. Stwórz dwa osobne obrazki (figure):

  • Każdy z przebiegów na osobnym subplot

  • Na jednym plot dwa przebiegi funkcji

 3. Wykresy (subplot) mają być jeden nad drugim

 4. Wykresy podpisz nazwą funkcji trygonometrycznej

 5. Tekst etykiety osi y ustaw na "Wartość funkcji"

 6. Pokoloruj nazwy tików x dla wykresu sin na czerwono

 7. Pokoloruj nazwę (label) dla cos na kolor zielony

 8. Na obu wykresach pokaż grid

 9. Narysuj drugi obrazek z nałożonymi na jeden plot wykresami obu funkcji

Hints:
 • np.sin()

 • np.cos()

6.4.2. Iris scatter

 • Assignment: Iris scatter

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 20 lines

 • Estimated time of completion: 21 min

 • Filename: solution/matplotlib_iris.py

English:

Todo

English Translation

Polish:
 1. Z podanego powyżej adresu URL pobierz dane

 2. Dla każdego gatunku

 3. Dane stosunku sepal_length do sepal_width zwizualizuj w formie scatter za pomocą matplotlib

 4. Każdy gatunek powinien mieć inny kolor

Given:
DATA = 'https://raw.githubusercontent.com/AstroMatt/book-python/master/_data/csv/iris.csv'
Hints:
 • pd.groupby()

6.4.3. Random points

 • Assignment: Random points

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 21 min

 • Filename: solution/matplotlib_random_points.py

English:

Todo

English Translation

Polish:
 1. Wygeneruj 100 losowych punktów:

  • rozkład gaussa o średniej 0

  • o odchyleniu standardowym równym 0.2

 2. Punkty muszą być wylosowane wokół dwóch wybranych punktów (A = (0, 1), B = (2, 4)`).

 3. Funkcja musi przechodzić doctest

  def random_point(center, std: int = 0.2):
    """
    >>> random.seed(1); random_point((0,0), std=0.2)
    (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)
  
    >>> random.seed(1); random_point((0,0))
    (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)
  
    >>> random.seed(1); random_point((2,5), std=10)
    (14.881847531554628, 19.494456086997708)
  
    >>> random.seed(1); random_point((2,5), std=(0.1, 12))
    (2.1288184753155464, 22.393347304397253)
    """
    pass
  
 4. Wyrysuj te punkty na wykresie (możesz użyć funkcji plt.axis('equal') żeby osie wykresu były w tej samej skali).

 5. Punkt A i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem czerwonym

 6. punkt B i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem niebieskim

 7. Możesz do tego celu napisać funkcję plot_point(point, color), która przyjmuje punkt (dwuelementowy tuple, lub listę, z czego pierwszy element to współrzędna x, a druga to y), i kolor i doda ten punkt do aktualnie aktywnego rysunku.

 8. Korzystając z funkcji napisanej w ćwiczeniu powyżej oblicz odległość od każdego z punktów do punktów A i B

 9. Na podstawie tej odległości zaklasyfikuj te punkty

  • jeżeli punkt jest bliżej punktu A to należy do zbioru A

  • jeżeli jest bliżej do zbioru B to należy do zbioru B

 10. Narysuj nowy wykres, na którym:

  • punkty ze zbioru A będą narysowane kolorem czerwonym,

  • punkty ze zbioru B będą narysowane kolorem niebieskim.

 11. Czy dwa wykresy są takie same?

 12. Co się stanie jeżeli będziemy zwiększali odchylenie standardowe przy generacji punktów?

 13. Albo przybliżymy do siebie punkty A i B?

Hints:
 • argument color='red' w funkcji plt.plot

6.4.4. Color graph

 • Assignment: Color graph

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 21 min

 • Filename: TODO

English:

Todo

English Translation

Polish:
 1. Dokonano pomiarów z urządzeń temperatury

 2. Wygeneruj listę dict z datami z ostatniego miesiąca oraz wartością pomiarów losowo 10-15 plus szum na poziomie 0.5 stopnia celsiusza (wykorzystaj np.gauss())

 3. Mając do dyspozycji szereg czasowy, gdzie dla każdego dnia wykonano pomiar temperatury

 4. Przedstaw na wykresie dane szeregu czasowego

 5. Oś z datami przedstaw przekrzywioną o 45 stopni

 6. Na osi y przedstawiaj tylko pełne int

 7. Dodaj Colorbar ze skalą temperatur zimno-ciepło

 8. Użyj kolorów niebieski (zimno), czerwony (ciepło)

 9. Wykres ma mieć grid