1.3. HTTP using requests

1.3.1. Basic API

import requests

requests.get('https://httpbin.org/get')             # <Response [200]>
requests.post('https://httpbin.org/post', data={'key':'value'}) # <Response [200]>
requests.put('https://httpbin.org/put', data={'key':'value'})  # <Response [200]>
requests.delete('https://httpbin.org/delete')          # <Response [200]>
requests.head('https://httpbin.org/get')             # <Response [200]>
requests.options('https://httpbin.org/get')           # <Response [200]>

1.3.2. Response

from http import HTTPStatus
import requests


response = requests.get('https://httpbin.org/get')
# <Response [200]>

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  data = reponse.raw   # Raw Response Content
  data = reponse.content # Binary Response Content
  data = response.text  # Response Content
  data = response.json() # JSON Response Content

  print(data)

1.3.3. GET Requests

 • params

from http import HTTPStatus
import requests


response = requests.get('https://httpbin.org/get')
# <Response [200]>

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  data = response.json()
  print(data)
from http import HTTPStatus
import requests


params = {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}

response = requests.get('https://httpbin.org/get', params=params)
# <Response [200]>

print(response.url)
# https://httpbin.org/get?key2=value2&key1=value1

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  data = response.json()
  print(data)
from http import HTTPStatus
import requests


data = {'key1': 'value1', 'key2': ['value2', 'value3']}

response = requests.get('https://httpbin.org/get', params=data)
# <Response [200]>

print(response.url)
# https://httpbin.org/get?key1=value1&key2=value2&key2=value3

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  data = response.json()
  print(data)

1.3.4. POST Requests

1.3.4.1. POST Request with data

from http import HTTPStatus
import requests


data = {'firstname': 'José', 'lastname': 'Jiménez'}

response = requests.post('https://httpbin.org/post', data=data)
# <Response [200]>

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  print('Created')
from http import HTTPStatus
import requests


data = {'key1': ['value1', 'value2']}

response = requests.post('https://httpbin.org/post', data=data)
# <Response [200]>

print(response.text)
# {
#  ...
#  "form": {
#   "key1": [
#    "value1",
#    "value2"
#   ]
#  },
#  ...
# }

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  print('Created')

1.3.4.2. POST Request with JSON

import json
from http import HTTPStatus
import requests


data = {
  'firstname': 'José',
  'lastname': 'Jiménez',
}

response = requests.post('https://httpbin.org/post', data=json.dumps(data))
# <Response [200]>

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  print('Created')
import json
from http import HTTPStatus
import requests


data = {
  'firstname': 'José',
  'lastname': 'Jiménez',
}

response = requests.post('https://httpbin.org/post', json=data)
# <Response [200]>

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  print('Created')

1.3.5. DELETE Requests

import requests
from http import HTTPStatus


response = requests.delete('https://httpbin.org/delete')
# <Response [200]>

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  print('Deleted')

1.3.6. Custom Headers

import requests
from http import HTTPStatus


headers = {
  'User-Agent': 'Python requests'
}

response = requests.get('https://httpbin.org/post', headers=headers)
# <Response [200]>

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  data = response.json()
  print(data)
response.headers
# {
#   'content-encoding': 'gzip',
#   'transfer-encoding': 'chunked',
#   'connection': 'close',
#   'server': 'nginx/1.0.4',
#   'x-runtime': '148ms',
#   'etag': '"e1ca502697e5c9317743dc078f67693f"',
#   'content-type': 'application/json'
# }
response.headers['Content-Type']
# 'application/json'

response.headers.get('content-type')
# 'application/json'

1.3.7. Timeout

import requests


requests.get('https://httpbin.org/get', timeout=0.001)
# Traceback (most recent call last):
#  File "<stdin>", line 1, in <module>
# requests.exceptions.Timeout: HTTPConnectionPool(host='httpbin.org', port=80): Request timed out. (timeout=0.001)

1.3.8. Basic Auth

import requests
from http import HTTPStatus


response = requests.get('https://api.github.com/users', auth=('login', 'password'))
# <Response [200]>

if response.status_code == HTTPStatus.OK:
  data = response.json()
  print(data)

1.3.9. Requests OAuth

$ pip install requests_oauthlib
Listing 1.52. Requests OAuth
from requests_oauthlib import OAuth2Session

from flask import Flask, request, redirect, session, url_for
from flask.json import jsonify

# This information is obtained upon registration of a new GitHub
client_id = "<your client key>"
client_secret = "<your client secret>"
authorization_base_url = 'https://github.com/login/oauth/authorize'
token_url = 'https://github.com/login/oauth/access_token'


@app.route("/login")
def login():
  github = OAuth2Session(client_id)
  authorization_url, state = github.authorization_url(authorization_base_url)

  # State is used to prevent CSRF, keep this for later.
  session['oauth_state'] = state
  return redirect(authorization_url)


@app.route("/callback")
def callback():
  github = OAuth2Session(client_id, state=session['oauth_state'])
  token = github.fetch_token(token_url, client_secret=client_secret,
                authorization_response=request.url)

  return jsonify(github.get('https://api.github.com/user').json())

1.3.10. Assignments

1.3.10.1. REST API

 • Assignment name: REST API

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 35 lines

 • Estimated time of completion: 21 min

 • Solution: solution/requests_github.py

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Załóż darmowe konto na Github i potwierdź email

 2. Wejdź na stronę internetową https://github.com/settings/tokens

 3. Wygeneruj w swoim profilu token (scope public_repo - Access public repositories)

 4. Używając biblioteki requests

 5. Zaciągnij informacje o repozytoriach użytkownika Django na https://github.com

 6. Każdy request uwierzytelnij za pomocą Basic Auth i swojego Access Tokena

 7. Następnie przeglądnij listę z poziomu Pythona i znajdź URL dla repozytorium django

 8. Przeglądnij to repozytorium i jego listę commitów

 9. Podaj datę i opis ostatniego commita

 10. Znajdź numery ID ticketów (Fixed #...) z issue trackera, które zostały rozwiązane w ostatnim miesiącu

The whys and wherefores
 • Komunikacja HTTP (request, response)

 • Parsowanie odpowiedzi HTTP

 • Sprawdzanie stanu połączenia

 • Serializacja i parsowanie JSON

 • Korzystanie z API i dokumentacji

 • Regexpy

 • Używanie biblioteki standardowej i bibliotek zewnętrznych

Hints
$ curl -X GET https://api.github.com/orgs/django/repos
$ curl -X GET https://api.github.com/repos/django/django/commits
...
"name": "django",
"fullname": "django/django",
...
# wyszukaj "commits_url"