3.10. Mini Botnet

3.10.1. Assignments

3.10.1.1. Mini Botnet

 • Assignment name: Mini Botnet

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 45 lines

 • Estimated time of completion: 21 min

 • Solution: TODO

 1. Stwórz mini botnet o architekturze podanej Figure 3.42.. Mini botnet składa się z trzech części:

  • Heartbeat Receiver - server przyjmujący informacje o ofiarach (czy wciąż żyją i jakie mają backdoory),

  • Victim - ofiara,

  • Attacket - atakujący.

../../_images/botnet.png

Figure 3.42. Architektura botnet

Hints
 • Do weryfikacji czy port jest otwarty możesz użyć telnet albo netcat

3.10.1.2. Heartbeat Receiver

 • Assignment name: Heartbeat Receiver

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 45 lines

 • Estimated time of completion: 21 min

 • Solution: solution/botnet_heartbeat_receiver.py

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Server ma przyjmować komunikaty UDP na porcie 1337

 2. Datę UTC przyjścia pakietu, IP i port backdoora zapisuje do bazy danych sqlite3 jako pola:

  • datetime DATETIME,

  • host TEXT,

  • port INTEGER.

Hints
 • socketserver.UDPServer

3.10.1.3. Victim

 • Assignment name: Victim

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 150 lines

 • Estimated time of completion: 34 min

 • Solution: solution/botnet_victim.py

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Po zainfekowaniu otwiera randomowy port TCP (backdoor) z przedziału 1025-65535 na którym nasłuchuje komunikatów

 2. Dlaczego taki zakres portów?

 3. Co 5 sekund wysyła informację ze swoim numerem portu backdoor oraz swoim adresem IP do Heartbeat Receivera

 4. Po otrzymaniu komunikatu XML na port backdoora wykonuje operację w nim zawarte

 5. Ofiara ma przesyłać JSON atakującemu w formacie:

  • date: datetime (UTC),

  • host: str,

  • port: int,

  • stdout: str,

  • stderror: str.

 6. Stwórz dekorator is_valid_xml, który sprawdzi czy XML się waliduje (czy ma poprawną strukturę) i tylko wtedy wykona polecenia

 7. Stwórz dekorator log_incoming_requests, który zapisze do pliku botnet.log logi w formacie Request from IP:PORT to execute COMMAND ARGUMENTS dla każdego polecenia wykonywanego na systemie ofiary

Hints
 • random

 • logging

 • socket

 • socketserver.TCPServer

 • subprocess.run()

 • json.dumps(), json.loads()

 • xml.etree.ElementTree

3.10.1.4. Attacker

 • Assignment name: Attacker

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 150 lines

 • Estimated time of completion: 34 min

 • Solution: solution/botnet_attacker.py

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Skopiuj zawartość Listing 3.232. do pliku botnet-commands.xml

 2. Skrypt można wywoływać z parametrami linii poleceń:

  • --xml FILENAME, domyślnie botnet-commands.xml, opcjonalny (jeżeli podano inne parametry),

  • --exec COMMAND - opcjonalny,

  • --cat FILENAME - opcjonalny,

  • --ls PATH - opcjonalny,

  • --eval CODE - opcjonalny.

 3. Skrypt ma do wszystkich botów (ofiar), które pingnęły serwer heartbeat w ciągu godziny wysyłać (IP ofiary, port backdoor) polecenia do wykonania

 4. Polecenia są:

  • w pliku XML podanym jako parametr (jeżeli podano flagę --xml),

  • podane jako parametr do --exec,

  • wyświetlanie zawartości pliku podanego jako parametr --cat,

  • listowanie zawartości katalogu podanego jako parametr --ls,

  • wykonywanie kodu Python i zwracanie wyników, jeżeli podano --eval.

 5. Polecenia do wykonania bez względu na flagę muszą być przesłane za pomocą komunikatów XML

 6. Datę, komunikat XML, oraz listę hostów do których poszło zapytanie zapisuj w bazie sqlite3 w charakterze logów

 7. Wyniki, które przyjdą od ofiar zapisuj w bazie danych sqlite3 wraz z datą otrzymania, adresem IP ofiary, portem (backdoor), stdout i stderr

 8. Do obsługi parametrów z linii poleceń wykorzystaj argparse

 9. Przetwarzanie requestów jest nieblokujące, tzn. otwieraj wątek dla każdego zapytania

 10. Wykorzystaj os.path.join (łączenie ścieżki) oraz os.walk (wyświetlanie zawartości).

Input
Listing 3.232. Komunikat XML z listą poleceń do wykonania na komputerze ofiary
  <execute>
    <command timeout="2">/bin/ls -la /home</command>
    <command>/bin/ls -l /home/ /tmp/</command>
    <command timeout="1">/bin/sleep 2</command>
    <command timeout="2">/bin/echo 'juz wstalem'</command>
  </execute>
Hints
 • argparse

 • socket

 • json.dumps(), json.loads()

Extra task

Za pomocą Django stwórz panel administracyjny dla botnetu:

 • Wyszukiwanie aktywnych hostów

 • command