4.4. Socket

4.4.1. socket

../../_images/socket-flow.jpg

Figure 4.54. Socket Flow

4.4.2. Protocols

 • IPv4 - socket.AF_INET

 • IPv6 - socket.AF_INET6

 • UDP - socket.SOCK_DGRAM

 • TCP - socket.SOCK_STREAM

 • Broadcast - socket.SO_BROADCAST

4.4.3. API

 • The bufsize argument of 1024 used above is the maximum amount of data to be received at once

 • accept(), connect(), send(), and recv() are blocking

 • Blocking calls have to wait on system calls (I/O) to complete before they can return a value

Table 4.23. API

Method

Description

socket()

bind()

listen()

accept()

connect()

connect_ex()

send()

recv()

close()

4.4.4. TCP

Server:

Code 4.93. socket TCP Server
import socket


SERVER_HOST = '127.0.0.1'
SERVER_PORT = 1337


with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:

  print(f'Listening on {SERVER_HOST}:{SERVER_PORT}/TCP...')
  sock.bind((SERVER_HOST, SERVER_PORT))
  sock.listen(1)

  while True:
    conn, addr = sock.accept()

    received = conn.recv(1024).decode()
    print(f'From: {addr}, received: "{received}"')

    response = 'Thanks'
    conn.sendall(response.encode())

    if not received:
      print(f'Client {addr} disconnected.')
      conn.close()

Client:

Code 4.94. socket TCP Client
import socket


SERVER_HOST = '127.0.0.1'
SERVER_PORT = 1337


with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:

  print(f'Connecting to {SERVER_HOST}:{SERVER_PORT}/TCP')
  sock.connect((SERVER_HOST, SERVER_PORT))

  payload = 'Hello World'
  sock.sendall(payload.encode())

  data = sock.recv(1024).decode()
  print(f'Received: "{data}"')

4.4.5. UDP

Server:

Code 4.95. socket UDP Server
import socket


SERVER_HOST = '127.0.0.1'
SERVER_PORT = 1337


with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) as sock:

  print(f'Listening on {SERVER_HOST}:{SERVER_PORT}/UDP...')
  sock.bind((SERVER_HOST, SERVER_PORT))

  while True:
    received, addr = sock.recvfrom(1024)
    received = received.decode()

    print(f'From: {addr}, received: "{received}"')

Client:

Code 4.96. socket UDP Client
import socket


SERVER_HOST = '127.0.0.1'
SERVER_PORT = 1337


with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) as sock:

  print(f'Connecting to {SERVER_HOST}:{SERVER_PORT}/UDP')
  sock.connect((SERVER_HOST, SERVER_PORT))

  payload = 'Hello World'
  sock.sendall(payload.encode())

  received = sock.recv(1024).decode()
  print(f'Received: {received}')

4.4.6. Multicast

Code 4.97. socket Multicast Client
import socket


def send(data, port=50000, addr='239.192.1.100'):
  """send(data[, port[, addr]]) - multicasts a UDP datagram."""
  # Create the socket
  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  # Make the socket multicast-aware, and set TTL.
  s.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL, 20) # Change TTL (=20) to suit
  # Send the data
  s.sendto(data, (addr, port))


def recv(port=50000, addr="239.192.1.100", buf_size=1024):
  """recv([port[, addr[,buf_size]]]) - waits for a datagram and returns the data."""

  # Create the socket
  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

  # Set some options to make it multicast-friendly
  s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
  try:
    s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEPORT, 1)
  except AttributeError:
    pass # Some systems don't support SO_REUSEPORT
  s.setsockopt(socket.SOL_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL, 20)
  s.setsockopt(socket.SOL_IP, socket.IP_MULTICAST_LOOP, 1)

  # Bind to the port
  s.bind(('', port))

  # Set some more multicast options
  iface = socket.gethostbyname(socket.gethostname())
  s.setsockopt(socket.SOL_IP, socket.IP_MULTICAST_IF, socket.inet_aton(iface))
  s.setsockopt(socket.SOL_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, socket.inet_aton(addr) + socket.inet_aton(iface))

  # Receive the data, then unregister multicast receive membership, then close the port
  data, sender_addr = s.recvfrom(buf_size)
  s.setsockopt(socket.SOL_IP, socket.IP_DROP_MEMBERSHIP, socket.inet_aton(addr) + socket.inet_aton('0.0.0.0'))
  s.close()
  return data

4.4.7. socketserver

4.4.8. TCP

Server:

Code 4.98. socketserver TCP Server
from socketserver import BaseRequestHandler, TCPServer


SERVER_HOST = '127.0.0.1'
SERVER_PORT = 1337


class RequestHandler(BaseRequestHandler):
  def handle(self):
    received = self.request.recv(1024).decode()
    print(f'From: {self.client_address}/TCP, received: "{received}"')

    response = 'Thanks'
    self.request.sendall(response.encode())


with TCPServer((SERVER_HOST, SERVER_PORT), RequestHandler) as server:
  print(f'Accepting connections on {SERVER_HOST}:{SERVER_PORT}/TCP...')
  print(f'To stop the server use `Ctrl-C`\n')
  server.serve_forever()

Client:

Code 4.99. socket TCP Client
import socket


SERVER_HOST = '127.0.0.1'
SERVER_PORT = 1337


with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:

  print(f'Connecting to {SERVER_HOST}:{SERVER_PORT}/TCP')
  sock.connect((SERVER_HOST, SERVER_PORT))

  payload = 'Hello World'
  sock.sendall(payload.encode())

  data = sock.recv(1024).decode()
  print(f'Received: "{data}"')

4.4.9. Asynchronous

Threaded:
 • socketserver.ThreadingTCPServer

 • socketserver.ThreadingUDPServer

Code 4.100. socketserver TCP Threaded Client
import socket
import threading
from socketserver import ThreadingTCPServer, BaseRequestHandler


SERVER_HOST = '127.0.0.1'
SERVER_PORT = 1337


class RequestHandler(BaseRequestHandler):
  def handle(self):
    received = self.request.recv(1024).decode()
    print(f'From: {self.client_address}/TCP, received: "{received}"')

    response = 'Thanks'
    self.request.sendto(response.encode(), self.client_address)


def send_message(server_host, server_port, message):
  with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
    sock.connect((server_host, server_port))
    sock.sendall(message.encode())
    response = sock.recv(1024).decode()
    print(f'Received: {response}')


with ThreadingTCPServer((SERVER_HOST, SERVER_PORT), RequestHandler) as server:
  # Start a thread with the server -- that thread will then start one more thread for each request
  server_thread = threading.Thread(target=server.serve_forever)

  # Exit the server thread when the main thread terminates
  server_thread.daemon = True
  server_thread.start()
  print(f'Server loop running in thread: {server_thread.name}')

  send_message(SERVER_HOST, SERVER_PORT, 'Hello World 1')
  send_message(SERVER_HOST, SERVER_PORT, 'Hello World 2')
  send_message(SERVER_HOST, SERVER_PORT, 'Hello World 3')

  server.shutdown()

Forking:

 • socketserver.ForkingTCPServer

 • socketserver.ForkingUDPServer

Code 4.101. socketserver TCP Forking Client

4.4.10. References

4.4.11. Assignments

4.4.11.1. Heartbeat

 • Assignment: Heartbeat

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 20 lines

 • Time: 21 min

English:

TODO: English Translation X. Run doctests - all must succeed

Polish:
 1. Stwórz klienta i serwer Heart Beat

 2. Zarówno klient jak i serwer ma być uruchamiany w wątkach

 3. Serwer ma przyjmować komunikaty UDP/IPv4 na porcie 1337

 4. Komunikacja ma odbywać się za pomocą protokołu JSON

 5. Klient ma mieć informację o swoim adresie IP i PORT

 6. Klient ma co 5 sekund wysyłać informację do serwera o swoim IP i PORT

 7. Wypisz:

  1. datę UTC przyjścia pakietu,

  2. IP i PORT przesłany przez klienta.

 8. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
 • threading.Timer(frequency: int, fn: Callable).start()

 • socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

 • socketserver.ThreadingUDPServer

4.4.11.2. Backdoor

 • Assignment: Backdoor

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 150 lines

 • Time: 34 min

English:

TODO: English Translation X. Run doctests - all must succeed

Polish:
 1. Stwórz uruchamiany w wątku serwer TCP

 2. Serwer ma być uruchamiany na losowym porcie z przedziału 1025-65535 (dlaczego taki zakres portów?)

 3. Wyciągnij informację o adresie IP i PORT na którym nasłuchuje serwer

 4. Serwer oczekuje na komunikaty w formacie JSON:

  1. date: datetime (UTC),

  2. command: str,

  3. timeout: int.

 5. Serwer wykonuje polecenie zapisane w command w systemie operacyjnym uwzględniając timeout

 6. Prześlij nadawcy JSON z wynikiem wykonania polecenia, tj.:

  1. date: datetime (UTC),

  2. host: str,

  3. port: int,

  4. stdout: str,

  5. stderr: str,

  6. exit_code: int

 7. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
 • random.randint()

 • socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

 • socketserver.ThreadingTCPServer

 • subprocess.run(cmd: str, timeout: int, shell: bool = True)

 • json.dumps(obj: Any)

 • json.loads(s: str)