4.15. Array Methods

4.15.1. Copy

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])
b = a
c = a.copy()

a[0] = 99

a
# array([99, 2, 3])

b
# array([99, 2, 3])

c
# array([1, 2, 3])

4.15.2. Put

4.15.2.1. One dimensional

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

a.put([0, 2, 5], 99)

a
# array([99, 2, 99, 4, 5, 99])
import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
at_index = [0, 2, 5]

a.put(at_index, 99)

a
# array([99, 2, 99, 4, 5, 99])
import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
b = np.array([99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22])
at_index = [0, 2, 5]

a.put(at_index, b)

a
# array([99, 2, 88, 4, 5, 77])

4.15.2.2. Two dimensional

 • Equivalent to a.flat[indexes] = value

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

b = np.array([99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22])
at_index = [0, 2, 5]

a.put(at_index, b)

a
# array([[99, 2, 88],
#    [ 4, 5, 77],
#    [ 7, 8, 9]])

4.15.3. Fill

 • Modifies inplace

4.15.3.1. Fill all

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

a.fill(0)
# array([0, 0, 0])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a.fill(0)
# array([[0, 0, 0],
#    [0, 0, 0]])

4.15.3.2. Fill slice

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:, 0].fill(0)
# array([[0, 2, 3],
#    [0, 5, 6],
#    [0, 8, 9]])

4.15.3.3. Fill NaN

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[:, 0].fill(np.nan)

a
# array([[-9223372036854775808, 2, 3],
#    [-9223372036854775808, 5, 6],
#    [-9223372036854775808, 8, 9]])
a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]], dtype=float)

a[:, 0].fill(np.nan)

a
# array([[nan, 2., 3.],
#    [nan, 5., 6.],
#    [nan, 8., 9.]])

4.15.4. Full

import numpy as np


np.full((2, 2), np.inf)
# array([[inf, inf],
#    [inf, inf]])

np.full((2, 2), 10)
# array([[10, 10],
#    [10, 10]])

4.15.5. Transpose

 • a.transpose() or a.T

 • a.transpose() is preferred

4.15.5.1. One dimensional

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

a.transpose()
# array([1, 2, 3])

4.15.5.2. Two dimensional

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a.transpose()
# array([[1, 4],
#    [2, 5],
#    [3, 6]])

a.T
# array([[1, 4],
#    [2, 5],
#    [3, 6]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a.transpose()
# array([[1, 4, 7],
#    [2, 5, 8],
#    [3, 6, 9]])

4.15.6. To list

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a.tolist()
# [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

4.15.7. Assignments

4.15.7.1. Array Methods

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 6 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 • Solution: solution/numpy_methods.py

English
 1. Set random seed to zero

 2. Generate a: ndarray of 12 random integers from 0 to 100 (exclusive)

 3. Reshape a to 3x4

 4. Print a

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Wygeneruj a: ndarray z 12 losowymi liczbami całkowitymi od 0 do 100 (rozłącznie)

 3. Zmień kształt na 3x4

 4. Transponuj a

 5. Wypisz a