4.5. Array Random

 • Since numpy v1.17: BitGenerator for the PCG-64 (Parallel Congruent Generator 64 bit) pseudo-random number generator

 • Before numpy v1.17: Mersenne Twister algorithm for pseudorandom number generation

4.5.1. Seed

 • Seed the generator

from datetime import datetime

def seed():
  timestamp = datetime.now().timestamp()
  return int(timestamp)

seed() % 10   # 3
seed() % 10   # 4
seed() % 10   # 5
seed() % 10   # 6
from datetime import datetime

def seed():
  timestamp = datetime.now().timestamp()
  cpu_temperature = 52.4
  return int(timestamp + cpu_temperature)

seed() % 10   # 7
seed() % 10   # 2
seed() % 10   # 5
seed() % 10   # 1
from datetime import datetime

def seed():
  timestamp = datetime.now().timestamp()
  cpu_temperature = 52.4
  ram_voltage = 68.8
  network_card_crc = 9876
  return int(timestamp + cpu_temperature + ram_voltage + network_card_crc)

seed() % 10   # 3
seed() % 10   # 0
seed() % 10   # 2
seed() % 10   # 8
import numpy as np


np.random.seed(0)

4.5.2. Generate pseudorandom numbers

4.5.2.1. Generate pseudorandom int

 • Random integers from low (inclusive) to high (exclusive)

import numpy as np


np.random.randint(0, 10)
# 5
import numpy as np


np.random.randint(0, 10, size=5)
# array([4, 3, 0, 4, 3])

np.random.randint(0, 10, size=(2,3))
# array([[8, 8, 3],
#    [8, 2, 8]])

4.5.2.2. Generate pseudorandom float

 • Random floats in the half-open interval [0.0, 1.0)

 • Results are from the "continuous uniform" distribution over the stated interval

import numpy as np


np.random.random()
# 0.8472517387841254
import numpy as np


np.random.random(size=5)
# array([0.88173536, 0.69253159, 0.72525428, 0.50132438, 0.95608363])

np.random.random(size=(2,3))
# array([[0.69947928, 0.29743695, 0.81379782],
#    [0.39650574, 0.8811032 , 0.58127287]])

4.5.2.3. Generate pseudorandom ndarray

 • Random values in a given shape

 • Random samples from a uniform distribution over [0, 1)

import numpy as np


np.random.rand(5)
# array([0.5488135 , 0.71518937, 0.60276338, 0.54488318, 0.4236548 ])
import numpy as np


np.random.rand(2,3)
# array([[0.5488135 , 0.71518937, 0.60276338],
#    [0.54488318, 0.4236548 , 0.64589411]])

np.random.rand(3,2)
# array([[0.5488135 , 0.71518937],
#    [0.60276338, 0.54488318],
#    [0.4236548 , 0.64589411]])

4.5.3. Drawing pseudorandom sample

4.5.3.1. Choice

import numpy as np


np.random.choice([1, 2, 3])
# 2
import numpy as np


np.random.choice([1, 2, 3], size=2)
# array([3, 1])

np.random.choice([1, 2, 3], size=2)
# array([3, 3])
import numpy as np


np.random.choice([1, 2, 3], 2, replace=False)
# array([1, 3])

4.5.3.2. Sample

 • alias of np.random.random_sample

import numpy as np


np.random.sample(size=5)
# array([0.44792617, 0.09956909, 0.35231166, 0.46924917, 0.84114013])

np.random.sample(size=(2,3))
# array([[0.90464774, 0.03755938, 0.50831545],
#    [0.16684751, 0.77905102, 0.8649333 ]])

np.random.sample(size=(3,2))
# array([[0.41139672, 0.13997259],
#    [0.03322239, 0.98257496],
#    [0.37329075, 0.42007537]])

4.5.3.3. Normal (Gaussian) distribution

 • Draw pseudorandom samples from a normal (Gaussian) distribution

 • Default:

  • μ - loc=0.0

  • σ - scale=1.0

import numpy as np


np.random.normal()
# 0.9500884175255894

np.random.normal(0.0, 1.0)
# 0.4001572083672233

np.random.normal(loc=0.0, scale=1.0)
# -0.977277879876411
import numpy as np


np.random.normal(size=5)
# array([-1.67215088, 0.65813053, -0.70150614, 0.91452499, 0.71440557])

np.random.normal(loc=0.0, scale=1.0, size=(2,3))
# array([[-0.99090328, 1.01788005, 0.3415874 ],
#    [-1.25088622, 0.92525075, -0.90478616]])
../../_images/normal-distribution.png

Figure 4.4. Normal (Gaussian) distribution [NP3]

../../_images/normal-distribution-scale.gif

Figure 4.5. Normal (Gaussian) distribution scale [NP3]

4.5.3.4. Poisson distribution

 • Draw samples from a Poisson distribution

import numpy as np


np.random.poisson(6.0)
# 5

np.random.poisson(lam=6.0)
# 5
import numpy as np


np.random.poisson(lam=6.0, size=5)
# array([5, 7, 3, 5, 6])

np.random.poisson(lam=6.0, size=(2,3))
# array([[4, 9, 7],
#    [8, 5, 5]])
../../_images/poisson-distribution.png

Figure 4.6. Poisson distribution [NP5]

4.5.4. Shuffle

 • Modify sequence in-place (!!)

4.5.4.1. 1-dimensional Array

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

np.random.shuffle(a)
# array([3, 1, 2])

4.5.4.2. 2-dimensional Array

 • Multi-dimensional arrays are only shuffled along the first axis

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

np.random.shuffle(a)
# array([[7, 8, 9],
#    [1, 2, 3],
#    [4, 5, 6]])

4.5.5. Assignments

4.5.5.1. Random Float

English
 1. Set random seed to zero

 2. Print ndarray of 10 random floats

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Wypisz ndarray z 10 losowymi liczbami zmiennoprzecinkowymi

4.5.5.2. Random Int

English
 1. Set random seed to zero

 2. Print ndarray of size 16x16 with random integers [0;9] (inclusive)

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Print ndarray o rozmiarze 16x16 z losowymi liczbami całkowitymi <0,9> (włącznie)

The whys and wherefores
 • Defining ndarray

 • Using np.random.seed()

 • Generating random np.array

4.5.5.3. Random Sample

English
 1. Set random seed to zero

 2. Print 6 random integers without repetition in range from 1 to 49

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Wyświetl 6 losowych i nie powtarzających się liczb całkowitych z zakresu od 1 do 49.

Hint
 • np.append(a, ELEMENT)

 • np.array.size

 • NUMBER in np.array