5.25. DataFrame NaN

import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame({
  'A': [1, 2, np.nan, np.nan, 3, np.nan, 4],
  'B': [1.1, 2.2, np.nan, np.nan, 3.3, np.nan, 4.4],
  'C': ['a', 'b', np.nan, np.nan, 'c', np.nan, 'd'],
  'D': [np.nan, np.nan, np.nan, np.nan, np.nan, np.nan, np.nan],
})

df
#   A  B  C  D
# 0 1.0 1.1  a NaN
# 1 2.0 2.2  b NaN
# 2 NaN NaN NaN NaN
# 3 NaN NaN NaN NaN
# 4 3.0 3.3  c NaN
# 5 NaN NaN NaN NaN
# 6 4.0 4.4  d NaN

5.25.1. Find NaN

5.25.1.1. Any

df.any()
# A   True
# B   True
# C   True
# D  False
# dtype: bool

5.25.1.2. All

df.all()
# A  True
# B  True
# C  True
# D  True
# dtype: bool

5.25.1.3. Is Null

df.isnull()
#    A   B   C   D
# 0 False False False True
# 1 False False False True
# 2  True  True  True True
# 3  True  True  True True
# 4 False False False True
# 5  True  True  True True
# 6 False False False True

5.25.1.4. Is NA

df.isna()
#    A   B   C   D
# 0 False False False True
# 1 False False False True
# 2  True  True  True True
# 3  True  True  True True
# 4 False False False True
# 5  True  True  True True
# 6 False False False True

5.25.2. Fill NaN

5.25.2.1. With scalar value

 • axis=0 - rows

 • axis=1 - columns

df.fillna(0.0)
#   A  B C  D
# 0 1.0 1.1 a 0.0
# 1 2.0 2.2 b 0.0
# 2 0.0 0.0 0 0.0
# 3 0.0 0.0 0 0.0
# 4 3.0 3.3 c 0.0
# 5 0.0 0.0 0 0.0
# 6 4.0 4.4 d 0.0

5.25.2.2. With dict values

 • axis=0 - rows

 • axis=1 - columns

df.fillna({
  'A': 99,
  'B': 88,
  'C': 77
})
#    A   B  C  D
# 0  1.0  1.1  a NaN
# 1  2.0  2.2  b NaN
# 2 99.0 88.0 77 NaN
# 3 99.0 88.0 77 NaN
# 4  3.0  3.3  c NaN
# 5 99.0 88.0 77 NaN
# 6  4.0  4.4  d NaN

5.25.2.3. Forward Fill

 • Values from previous row

 • ffill: propagate last valid observation forward

df.fillna(method='ffill')
#   A  B C  D
# 0 1.0 1.1 a NaN
# 1 2.0 2.2 b NaN
# 2 2.0 2.2 b NaN
# 3 2.0 2.2 b NaN
# 4 3.0 3.3 c NaN
# 5 3.0 3.3 c NaN
# 6 4.0 4.4 d NaN

5.25.2.4. Backward Fill

 • Values from next row

 • bfill: use NEXT valid observation to fill gap

df.fillna(method='bfill')
#   A  B C  D
# 0 1.0 1.1 a NaN
# 1 2.0 2.2 b NaN
# 2 3.0 3.3 c NaN
# 3 3.0 3.3 c NaN
# 4 3.0 3.3 c NaN
# 5 4.0 4.4 d NaN
# 6 4.0 4.4 d NaN

5.25.2.5. Interpolate

df.interpolate()
#      A     B  C  D
# 0 1.000000 1.100000  a NaN
# 1 2.000000 2.200000  b NaN
# 2 2.333333 2.566667 NaN NaN
# 3 2.666667 2.933333 NaN NaN
# 4 3.000000 3.300000  c NaN
# 5 3.500000 3.850000 NaN NaN
# 6 4.000000 4.400000  d NaN

5.25.3. Drop NaN

5.25.3.1. Drop Rows

 • axis=0 - rows

df.dropna(how='all')
#   A  B C  D
# 0 1.0 1.1 a NaN
# 1 2.0 2.2 b NaN
# 4 3.0 3.3 c NaN
# 6 4.0 4.4 d NaN

df.dropna(how='all', axis='rows')
#   A  B C  D
# 0 1.0 1.1 a NaN
# 1 2.0 2.2 b NaN
# 4 3.0 3.3 c NaN
# 6 4.0 4.4 d NaN

df.dropna(how='all', axis=0)
#   A  B C  D
# 0 1.0 1.1 a NaN
# 1 2.0 2.2 b NaN
# 4 3.0 3.3 c NaN
# 6 4.0 4.4 d NaN
df.dropna(how='any')
# Empty DataFrame
# Columns: [A, B, C, D]
# Index: []

df.dropna(how='any', axis=0)
# Empty DataFrame
# Columns: [A, B, C, D]
# Index: []

df.dropna(how='any', axis='rows')
# Empty DataFrame
# Columns: [A, B, C, D]
# Index: []

5.25.3.2. Drop Column

 • axis=1 - columns

df.dropna(how='all', axis='columns')
#   A  B  C
# 0 1.0 1.1  a
# 1 2.0 2.2  b
# 2 NaN NaN NaN
# 3 NaN NaN NaN
# 4 3.0 3.3  c
# 5 NaN NaN NaN
# 6 4.0 4.4  d

df.dropna(how='all', axis=1)
#   A  B  C
# 0 1.0 1.1  a
# 1 2.0 2.2  b
# 2 NaN NaN NaN
# 3 NaN NaN NaN
# 4 3.0 3.3  c
# 5 NaN NaN NaN
# 6 4.0 4.4  d

df.dropna(how='all', axis=-1)
# ValueError: No axis named -1 for object type <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
df.dropna(how='any', axis='columns')
# Empty DataFrame
# Columns: []
# Index: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

df.dropna(how='any', axis=1)
# Empty DataFrame
# Columns: []
# Index: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

df.dropna(how='any', axis=-1)
# ValueError: No axis named -1 for object type <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

5.25.4. Assignments

5.25.4.1. DataFrame NaN

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 10 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 • Solution: solution/df_nan.py

English

Todo

English Translation

Polish
 1. Pobierz dane Irysów: data/iris-dirty.csv

 2. Mając dane Irysów przekonwertuj je na DataFrame

 3. Pomiń pierwszą linię z metadanymi

 4. Zmień nazwy kolumn na:

  • Sepal length

  • Sepal width

  • Petal length

  • Petal width

  • Species

 5. Podmień wartości w kolumnie species

  • 0 -> 'setosa',

  • 1 -> 'versicolor',

  • 2 -> 'virginica'

 6. Wybierz wartości w kolumnie 'Petal length' mniejsze od 4

 7. Wybrane wartości ustaw na NaN

 8. Interpoluj liniowo wszystkie wartości NaN

 9. Usuń wiersze z pozostałymi wartościami NaN

 10. Wyświetl pierwsze dwa wiersze

 11. Wyświetl jeden ostatni wiersz

 12. Wyświetl podstawowe statystyki opisowe