5.26. DataFrame Sample

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)

df = pd.DataFrame(
  columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight'],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=7),
  data = np.random.randn(7, 4))

df
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.26.1. Sample by number

Listing 5.117. Random row
df.sample()
#         Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
Listing 5.118. Multiple rows without repetition
df.sample(2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
Listing 5.119. Multiple rows with repetition
df.sample(n=2, replace=True)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

5.26.2. Sample by percentage

 • 1/4 is 25%

 • .05 is 5%

 • 0.5 is 50%

 • 1.0 is 100%

df.sample(frac=1/4)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
df.sample(frac=0.5)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

5.26.3. Index

df.sample(frac=1.0).reset_index()
#    index  Morning   Noon  Evening Midnight
# 0 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 1 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 3 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 4 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
# 5 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 6 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
import pandas as pd

DATA = 'https://raw.githubusercontent.com/AstroMatt/book-python/master/numerical-analysis/pandas/data/iris.csv'

df = pd.read_csv(DATA)

selected = df.sample(frac=0.02)
#   sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 98      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 64      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 105      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

selected.reset_index()
#  index sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 0   98      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 1   64      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 2  105      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

selected.reset_index(drop=True)
#  sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 0      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 1      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 2      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

5.26.4. Assignments

5.26.4.1. DataFrame Sample

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 • Solution: solution/df_sample.py

English

Todo

English translation

Polish
 1. Pobierz zbiór danych Iris Dataset data/astronauts.csv

 2. Korzystając z Pandas wczytaj go do pd.DataFrame

 3. W danych kolumna "Order" kolejność astronauty/kosmonauty w kosmosie (czasami kilka osób leciało tym samym statkiem i ich numery powinny być takie same, a w danych jest pd.Na).

 4. Wypełnij brakujące indeksy (kolumna "Order") stosując ffill

 5. Ustaw wszystkie wiersze w losowej kolejności

 6. Zresetuj index nie pozostawiając kopii zapasowej starego