5.8. Series Getitem

5.8.1. Range Index

import pandas as pd


s = pd.Series([1.1, 2.2, 3.3, None, 5.5])

s
# 0  1.1
# 1  2.2
# 2  3.3
# 3  NaN
# 4  5.5
# dtype: float64

s.index
# RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)

s[0]    # 1.1
s[3]    # nan
s[100]   # KeyError: 100

s[-1]    # KeyError: -1
s[-100]   # KeyError: -100

5.8.2. Float and Int Index

import pandas as pd


s = pd.Series(
  data = [1.1, 2.2, 3.3, None, 5.5],
  index = [1, 0, 3.3, 99, -1])

s
# 1.0   1.1
# 0.0   2.2
# 3.3   3.3
# 99.0  NaN
# -1.0   5.5
# dtype: float64

s.index
# Float64Index([1.0, 0.0, 3.3, 99.0, -1.0], dtype='float64')

s[0]    # 2.2
s[3]    # KeyError: 3
s[100]   # KeyError: 100

s[-1]    # 5.5
s[-100]   # KeyError: -100

5.8.3. String Index

import pandas as pd


s = pd.Series(
  data = [1.1, 2.2, 3.3, None, 5.5],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

s
# a  1.1
# b  2.2
# c  3.3
# d  NaN
# e  5.5
# dtype: float64

s.index
# Index(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], dtype='object')

s['a']   # 1.1
s['d']   # nan
s['e']   # 5.5
s['x']   # KeyError: 'x'

s[0]    # 1.1
s[3]    # nan
s[100]   # IndexError: index 100 is out of bounds for axis 0 with size 5
s[-1]    # 5.5
s[-100]   # IndexError: index -100 is out of bounds for axis 0 with size 5

5.8.4. Date Index

import pandas as pd


s = pd.Series(
  data = [1.1, 2.2, 3.3, None, 5.5],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))

s
# 1999-12-30  1.1
# 1999-12-31  2.2
# 2000-01-01  3.3
# 2000-01-02  NaN
# 2000-01-03  5.5
# Freq: D, dtype: float64

s.index
# DatetimeIndex(['1999-12-30', '1999-12-31', '2000-01-01', '2000-01-02', '2000-01-03'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='D')

s['2000-01-03']
# 5.5

s['2000-01']
# 2000-01-01  3.3
# 2000-01-02  NaN
# 2000-01-03  5.5
# Freq: D, dtype: float64

s['1999']
# 1999-12-30  1.1
# 1999-12-31  2.2
# Freq: D, dtype: float64

s[0]    # 1.1
s[3]    # nan
s[100]   # IndexError: index 100 is out of bounds for axis 0 with size 5
s[-1]    # 5.5
s[-100]   # IndexError: index -100 is out of bounds for axis 0 with size 5

s['a']   # KeyError: 'a'

5.8.5. Assignments

5.8.5.1. Series Getitem

English
 1. Set random seed to zero

 2. Create pd.Series with 100 random numbers from standard normal distribution

 3. Series Index are following dates since 2000

 4. Print values:

  • at 2000-02-29,

  • first value in the series (without using .head()),

  • last value in the series (without using .tail()),

  • middle value in the series.

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Stwórz pd.Series z 100 losowymi liczbami z rozkładu normalnego

 3. Indeksem w serii mają być kolejne dni od 2000 roku

 4. Wypisz wartości:

  • dnia 2000-02-29,

  • pierwszą wartość w serii (nie używając .head()),

  • ostatnią wartość w serii (nie używając .tail()),

  • środkowa wartość serii.

Hint
 • np.random.seed(0)

 • np.random.randn(10)