5.2. Trigonometry

Universal Functions
ufunc

Mathematical operations optimized to work on np.array():

import numpy as np


 a = np.array([1, 2, 3])

 np.sin(a)
 # array([0.84147098, 0.90929743, 0.14112001])

5.2.1. Unit conversion

5.2.1.1. Degrees

 • np.deg2rad()

 • np.degrees()

5.2.1.2. Radians

 • np.rad2deg()

 • np.radians()

5.2.2. Trigonometric functions

5.2.2.1. Basic functions

 • np.sin()

 • np.cos()

 • np.tan()

5.2.2.2. Arcus functions

 • np.arcsin()

 • np.arccos()

 • np.arctan()

5.2.2.3. Hyperbolic functions

 • np.sinh()

 • np.cosh()

 • np.tanh()

5.2.2.4. Arcus hyperbolic functions

 • np.arcsinh()

 • np.arccosh()

 • np.arctanh()

5.2.3. Assignments

5.2.3.1. Numpy Trigonometry

English:
 1. Read input (angle in degrees) from user

 2. User will type int or float

 3. Print all trigonometric functions (sin, cos, tg, ctg)

 4. Ctg for 180 and Tan for 90 degrees has infinite value

 5. Print calculated values or np.inf

Polish:
 1. Program wczytuje od użytkownika wielkość kąta w stopniach

 2. Użytkownik zawsze podaje int albo float

 3. Wyświetl wartość funkcji trygonometrycznych (sin, cos, tg, ctg)

 4. Ctg dla wartości 180 oraz Tan dla 90 stopni ma wartość nieskończoną

 5. Wypisz wyliczone wartości lub np.inf

Hints:
 • input('Type angle [deg]: ')