3.10. Series Arithmetic

3.10.1. Vectorized Operations

 • s + 2, s.add(2), s.__add__(2)

 • s - 2, s.sub(2), s.subtract(2), s.__sub__(2)

 • s * 2, s.mul(2), s.multiply(2), s.__mul__(2)

 • s ** 2, s.pow(2), s.__pow__(2)

 • s ** (1/2), s.pow(1/2), s.__sub__(1/2)

 • s / 2, s.div(2), s.divide(), s.__div__(2)

 • s // 2, s.truediv(2), s.__truediv__(2)

 • s % 2, s.mod(2), s.__mod__(2)

 • divmod(s, 2), s.divmod(2), s.__divmod__(2), (s//2, s%2)

import pandas as pd
import numpy as np

s = pd.Series(
  data = [1.1, 2.2, np.nan, 4.4],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd'])

s
# a  1.1
# b  2.2
# c  NaN
# d  4.4
# dtype: float64
s + 2
# a  3.1
# b  4.2
# c  NaN
# d  6.4
# dtype: float64
s ** 2
# a   1.21
# b   4.84
# c   NaN
# d  19.36
# dtype: float64
s ** (1/2)
# a  1.048809
# b  1.483240
# c     NaN
# d  2.097618
# dtype: float64

3.10.2. Broadcasting

 • Uses inner join

 • fill_value: If data in both corresponding Series locations is missing the result will be missing

import pandas as pd


a = pd.Series([1, 2, 3])
b = pd.Series([4, 5, 6])

a + b
# 0  5
# 1  7
# 2  9
# dtype: int64
import pandas as pd


a = pd.Series([1, 2, 3, 4])
b = pd.Series([4, 5, 6])

a + b
# 0  5.0
# 1  7.0
# 2  9.0
# 3  NaN
# dtype: float64
import pandas as pd

a = pd.Series([1, 2, 3])
b = pd.Series([4, 5, 6, 7])

a + b
# 0  5.0
# 1  7.0
# 2  9.0
# 3  NaN
# dtype: float64
import pandas as pd

a = pd.Series([1, 2, None])
b = pd.Series([4, 5, 6])

a + b
# 0  5.0
# 1  7.0
# 2  NaN
# dtype: float64
import pandas as pd

a = pd.Series([1, 2, None])
b = pd.Series([4, 5, None])

a + b
# 0  5.0
# 1  7.0
# 2  NaN
# dtype: float64
import pandas as pd

a = pd.Series(data=[1, 2, 3], index=['a', 'b', 'c'])
b = pd.Series(data=[4, 5, 6], index=['a', 'b', 'x'])

a + b
# a  5.0
# b  7.0
# c  NaN
# x  NaN
# dtype: float64
Code 3.164. fill_value: If data in both corresponding Series locations is missing the result will be missing
a = pd.Series(data=[1, 2, 3], index=['a', 'b', 'c'])
b = pd.Series(data=[4, 5, 6], index=['a', 'b', 'x'])

a.add(b, fill_value=0)
# a  5.0
# b  7.0
# c  3.0
# x  6.0
# dtype: float64

3.10.3. Assignments

3.10.3.1. Series Arithmetic

 • Assignment: Series Arithmetic

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity: easy

 • Lines of code: 5 lines

 • Estimated time: 5 min

 • Filename: assignments/series_arithmetic.py

English:
 1. Set random seed to zero

 2. Generate data: ndarray with 5 random digits [0, 9]

 3. Create index: list with index names as sequential letters in english alphabet

 4. Create s: pd.Series from data and index

 5. Multiply s by 10

 6. Multiply s by original s values (before multiplying by 10)

Polish:
 1. Ustaw random ziarno losowości na zero

 2. Wygeneruj data: np.ndarray z 5 losowymi cyframi <0, 9>

 3. Stwórz index: list z indeksami jak kolejne listery alfabetu angielskiego

 4. Stwórz s: pd.Series z data oraz index

 5. Pomnóż s przez 10

 6. Pomnóż s przez oryginalne wartości s (przed mnożeniem przez 10)