3.4. Series Sample

3.4.2. Tail

s.tail(2)
s.tail(n=1)

3.4.3. First

s.first('Y')
s.first('M')
s.first('D')
s.first('W')

3.4.4. Last

s.last('Y')
s.last('M')
s.last('D')
s.last('W')

3.4.5. Sample

 • 1/4 is 25%

 • .05 is 5%

 • 0.5 is 50%

 • 1.0 is 100%

Code 3.158. n number or fraction random rows with and without repetition
s.sample()
s.sample(2)
s.sample(n=2, replace=True)
s.sample(frac=1/4)
s.sample(frac=0.5)

3.4.6. Reset Index

s.sample(frac=1.0).reset_index()

3.4.7. Assignments

3.4.7.1. Series Sample

 • Assignment: Series Sample

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 • Filename: solution/series_sample.py

English:
 1. Set random seed to zero

 2. Create pd.Series with 100 random numbers from standard normal distribution

 3. Series Index are following dates since 2000

 4. Print values:

  • first in the series,

  • last 5 elements in the series,

  • first two weeks in the series,

  • last month in the series,

  • three random elements,

  • 125% of random elements with replacement.

Polish:
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Stwórz pd.Series z 100 losowymi liczbami z rozkładu normalnego

 3. Indeksem w serii mają być kolejne dni od 2000 roku

 4. Wypisz wartości:

  • pierwszy w serii,

  • ostatnie 5 elementów w serii,

  • dwa pierwsze tygodnie w serii,

  • ostatni miesiąc w serii,

  • trzy losowe element,

  • 125% losowych elementów z powtórzeniami.

Hints:
 • np.random.seed(0)

 • np.random.randn(n)