2.3. Datetime Time Deltas

2.3.1. Timedelta object

Listing 2.62. Shifting datetime objects
from datetime import datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

between_dates = armstrong - gagarin

str(between_dates)         # '3021 days, 20:49:15'
between_dates            # datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)
between_dates.days         # 3021
between_dates.seconds        # 74955
between_dates.total_seconds()    # 261089355.0 (days * seconds per day + seconds)

2.3.2. Time Shift

2.3.2.1. Simple Shifts

Listing 2.63. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin - timedelta(minutes=15)
# datetime.datetime(1961, 4, 11, 23, 45)

gagarin + timedelta(minutes=10)
# datetime.datetime(1961, 4, 12, 0, 10)
Listing 2.64. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

armstrong - timedelta(hours=21)
# datetime.datetime(1969, 7, 20, 5, 56, 15)

armstrong + timedelta(hours=5)
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 7, 56, 15)
Listing 2.65. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, date


sputnik = date(1957, 10, 4)

sputnik + timedelta(days=5)
# datetime.date(1957, 10, 9)

sputnik - timedelta(days=3)
# datetime.date(1957, 10, 1)
Listing 2.66. Simple timedelta shifts
from datetime import datetime, timedelta


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin + timedelta(weeks=2)
# datetime.datetime(1961, 4, 26, 0, 0)

gagarin - timedelta(weeks=3)
# datetime.datetime(1961, 3, 22, 0, 0)

2.3.2.2. Complex Shifts

Listing 2.67. Complex timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

armstrong - timedelta(days=2, hours=21)
# datetime.datetime(1969, 7, 18, 5, 56, 15)
Listing 2.68. Complex timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

duration = timedelta(
  weeks=3,
  days=2,
  hours=21,
  minutes=5,
  seconds=12,
  milliseconds=10,
  microseconds=55)
# datetime.timedelta(days=23, seconds=75912, microseconds=10055)

between_dates = armstrong - duration
# datetime.datetime(1969, 6, 27, 5, 51, 2, 989945)

2.3.2.3. Month Shifts

Listing 2.69. Subtract month from datetime
from datetime import timedelta, date


MONTH = timedelta(days=30.436875)

gagarin = date(1961, 4, 12)
gagarin - MONTH
# datetime.date(1961, 3, 13)
Listing 2.70. Subtract month from datetime
from calendar import monthlen
from datetime import timedelta, date


def month_before(dt):
  MONTH = monthlen(dt.year, dt.month)
  return dt - timedelta(days=MONTH)


gagarin = date(1961, 4, 12)
month_before(gagarin)
# datetime.date(1961, 3, 13)

2.3.3. Duration

Listing 2.71. Duration between two datetimes
from datetime import datetime

SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY # Average days a month in solar calendar
YEAR = 365.2425 * DAY # Solar calendar

def duration(dt):
  years, seconds = divmod(dt.total_seconds(), YEAR)
  months, seconds = divmod(seconds, MONTH)
  days, seconds = divmod(seconds, DAY)
  hours, seconds = divmod(dt.seconds, HOUR)
  minutes, seconds = divmod(seconds, MINUTE)

  return {
    'years': int(years),
    'months': int(months),
    'days': int(days),
    'hours': int(hours),
    'minutes': int(minutes),
    'seconds': int(seconds),
  }


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

dt = armstrong - gagarin
# datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)

duration(dt)
# {'years': 8, 'months': 3, 'days': 8, 'hours': 20, 'minutes': 49, 'seconds': 15}

2.3.4. Assignments

2.3.4.1. Datetime Timedelta Period

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Given period is the time between Gagarin launch and Armstrong first step on the Moon

 3. Assume:

  • year = 365.2425 days

  • month = 30.436875 days

 4. From current date subtract this period

 5. Print calculated date

 6. How old were you at the given moment?

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Podany jest czas, który upłynął między startem Gagarina a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu

 3. Uwzględnij założenie:

  • rok = 365.2425 dni

  • miesiąc = 30.436875 dni

 4. Od obecnej chwili odejmij ten czas

 5. Wyświetl wyliczoną datę

 6. Ile miałeś wtedy lat?

Input
 • 8 years

 • 3 months

 • 8 days

 • 20 hours

 • 49 minutes

 • 15 seconds