11.2. Regexp Match

11.2.1. About

 • re.match()

 • Checks exact match

 • Checking if user input is correct (email, url, NIP, VAT ID, PESEL)

11.2.2. Examples

Listing 11.1. Usage of re.match()
import re


def is_valid_email(email: str) -> bool:
  PATTERN = r'^[a-zA-Z0-9][\w.+-]*@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]{2,20}$'

  if re.match(PATTERN, email):
    return True
  else:
    return False


is_valid_email('mark.watney@nasa.gov')   # True
is_valid_email('mark.watney@nasa.g')    # False

11.2.3. Good Engineering Practices

 • Doctests

Listing 11.2. Doctests
import re


def is_valid_email(email: str) -> bool:
  """Function check email address against Regular Expression
  >>> is_valid_email('jose.jimenez@nasa.gov')
  True
  >>> is_valid_email('José.Jiménez@nasa.gov')
  True
  >>> is_valid_email('+jose.jimenez@nasa.gov')
  False
  >>> is_valid_email('jose.jimenez+@nasa.gov')
  True
  >>> is_valid_email('jose.jimenez+newsletter@nasa.gov')
  True
  >>> is_valid_email('jose.jimenez@.gov')
  False
  >>> is_valid_email('@nasa.gov')
  False
  >>> is_valid_email('jose.jimenez@nasa.g')
  False
  """
  PATTERN = r'^[a-zA-Z0-9][\w.+-]*@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]{2,20}$'

  if re.match(PATTERN, email):
    return True
  else:
    return False

11.2.4. Assignments

11.2.4.1. Phone Number Validation

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Solution: solution/match_phones.py

English
 1. Use data from "Input" section (see below)

 2. Use regular expressions to validate phone numbers

 3. Check all given numbers (see input section)

 4. Valid phone number formats:

  • Easy version: +## ### ### ###

  • Harder version: +## ### ### ### or +## ## ### ####

 5. Compare result with "Output" section (see below)

Polish
 1. Użyj danych z sekcji "Input" (patrz poniżej)

 2. Użyj wyrażeń regularnych do walidacji numeru telefonu

 3. Sprawdź wszystkie podane numery (patrz sekcja input)

 4. Poprawne formaty numeru:

  • Wersja łatwa: +## ### ### ###

  • Wersja trudniejsza: +## ### ### ### lub +## ## ### ####

 5. Porównaj wyniki z sekcją "Output" (patrz poniżej)

Input
DATA = [
  '+48 (12) 355 5678',
  '+48 123 555 678',
  '123 555 678',
  '+48 12 355 5678',
  '+48 123-555-678',
  '+48 123 555 6789',
  '+1 (123) 555-6789',
  '+1 (123).555.6789',
  '+1 800-python',
  '+48123555678',
  '+48 123 555 678 wew. 1337',
  '+48 123555678,1',
  '+48 123555678,1,2,3',
]

for number in DATA:
  result = is_valid_phone(number)
  print(f'{result}\t{number}')
Output
False  +48 (12) 355 5678
True  +48 123 555 678
False  123 555 678
True  +48 12 355 5678
False  +48 123-555-678
True  +48 123 555 6789
False  +1 (123) 555-6789
False  +1 (123).555.6789
False  +1 800-python
False  +48123555678
True  +48 123 555 678 wew. 1337
False  +48 123555678,1
False  +48 123555678,1,2,3

11.2.4.2. Git Flow Branch Names

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 • Solution: solution/match_gitflow.py

English
 1. Use regular expressions to validate Git branch names

 2. Check all given branch names (see input section)

 3. Branch names should comply with Git Flow convention:

 4. Where:

  • release/major.minor - major and minor are unsigned integers

  • feature/, bugfix/, hotfix/ - branch prefixes

  • prefix/ISSUEKEY-NUMBER-summary

  • ISSUEKEY - uppercase, only ASCII letters, minimum 2 characters, not longer than 10

  • NUMBER - positive integer, maximal 5 digits

  • summary - lowercase, ASCII letters and numbers, dashes instead whitespaces, not longer than 30

  • pull-request/NUMBER - positive integer, maximal 5 digits

 5. Example of valid branches:

  • master

  • develop

  • release/1.0

  • feature/ID-1337-some-new-feature

  • bugfix/ID-1337-fixing-old-bug

  • hotfix/ID-1337-bug-on-production

  • pull-request/42

Polish
 1. Użyj wyrażeń regularnych do walidacji nazwy gałęzi w Git

 2. Sprawdź wszystkie dane nazwy gałęzi (patrz sekcja input)

 3. Nazwy gałęzi powinny stosować się do konwencji Git Flow:

  • release/major.minor - major i minor nieujemne liczby całkowite

  • feature/, bugfix/, hotfix/ - prefiks nazwy gałęzi

  • prefix/ISSUEKEY-NUMBER-summary

  • ISSUEKEY - duże litery, tylko litery ASCII, minimum 2 znaki, nie więcej niż 10

  • NUMBER - dodatnia liczba całkowita, maksymalnie 5 cyfr

  • summary - małe litery, litery ASCII i liczby, myślniki zamiast białych spacji, nie dłuższa niż 30

  • pull-request/NUMBER - dodatnia liczba całkowita, maksymalnie 5 cyfr

 4. Przykład poprawnych gałęzi:

  • master

  • develop

  • release/1.0

  • feature/ID-1337-some-new-feature

  • bugfix/ID-1337-fixing-old-bug

  • hotfix/ID-1337-bug-on-production

  • pull-request/42