3.5. Series Getitem

3.5.1. Range Index

import pandas as pd


s = pd.Series([1.1, 2.2, 3.3, None, 5.5])

s
# 0  1.1
# 1  2.2
# 2  3.3
# 3  NaN
# 4  5.5
# dtype: float64

s.index
# RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)

s[0]    # 1.1
s[3]    # nan
s[100]   # KeyError: 100

s[-1]    # KeyError: -1
s[-100]   # KeyError: -100

3.5.2. Float and Int Index

import pandas as pd


s = pd.Series(
  data = [1.1, 2.2, 3.3, None, 5.5],
  index = [1, 0, 3.3, 99, -1])

s
# 1.0   1.1
# 0.0   2.2
# 3.3   3.3
# 99.0  NaN
# -1.0   5.5
# dtype: float64

s.index
# Float64Index([1.0, 0.0, 3.3, 99.0, -1.0], dtype='float64')

s[0]    # 2.2
s[3]    # KeyError: 3
s[100]   # KeyError: 100

s[-1]    # 5.5
s[-100]   # KeyError: -100

3.5.3. String Index

import pandas as pd


s = pd.Series(
  data = [1.1, 2.2, 3.3, None, 5.5],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

s
# a  1.1
# b  2.2
# c  3.3
# d  NaN
# e  5.5
# dtype: float64

s.index
# Index(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], dtype='object')

s['a']   # 1.1
s['d']   # nan
s['e']   # 5.5
s['x']   # KeyError: 'x'

s[0]    # 1.1
s[3]    # nan
s[100]   # IndexError: index 100 is out of bounds for axis 0 with size 5
s[-1]    # 5.5
s[-100]   # IndexError: index -100 is out of bounds for axis 0 with size 5

3.5.4. Date Index

import pandas as pd


s = pd.Series(
  data = [1.1, 2.2, 3.3, None, 5.5],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))

s
# 1999-12-30  1.1
# 1999-12-31  2.2
# 2000-01-01  3.3
# 2000-01-02  NaN
# 2000-01-03  5.5
# Freq: D, dtype: float64

s.index
# DatetimeIndex(['1999-12-30', '1999-12-31', '2000-01-01', '2000-01-02', '2000-01-03'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='D')

s['2000-01-03']
# 5.5

s['2000-01']
# 2000-01-01  3.3
# 2000-01-02  NaN
# 2000-01-03  5.5
# Freq: D, dtype: float64

s['1999']
# 1999-12-30  1.1
# 1999-12-31  2.2
# Freq: D, dtype: float64

s[0]    # 1.1
s[3]    # nan
s[100]   # IndexError: index 100 is out of bounds for axis 0 with size 5
s[-1]    # 5.5
s[-100]   # IndexError: index -100 is out of bounds for axis 0 with size 5

s['a']   # KeyError: 'a'

3.5.5. Assignments

3.5.5.1. Series Getitem

 • Assignment: Series Getitem

 • Last update: 2020-10-01

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 8 min

 • Filename: solution/series_getitem.py

English:
 1. Set random seed to zero

 2. Create pd.Series with 100 random numbers from standard normal distribution

 3. Series Index are following dates since 2000

 4. Print values:

  • at 2000-02-29,

  • first value in the series (without using .head()),

  • last value in the series (without using .tail()),

  • middle value in the series.

Polish:
 1. Ustaw ziarno losowości na zero

 2. Stwórz pd.Series z 100 losowymi liczbami z rozkładu normalnego

 3. Indeksem w serii mają być kolejne dni od 2000 roku

 4. Wypisz wartości:

  • dnia 2000-02-29,

  • pierwszą wartość w serii (nie używając .head()),

  • ostatnią wartość w serii (nie używając .tail()),

  • środkowa wartość serii.

Hints:
 • np.random.seed(0)

 • np.random.randn(10)